svasdssvasds

ซีพี-เมจิ ชวนส่งแกลลอนนม มารีไซเคิลเป็นถังขยะ ลดปริมาณขยะพลาสติก

ซีพี-เมจิ ชวนส่งแกลลอนนม มารีไซเคิลเป็นถังขยะ ลดปริมาณขยะพลาสติก

ปัญหาใหญ่ระดับโลกตินนี้คือปัญหาขยะพลาสติก แม้พลาสติกจะรีไซเคิลได้แต่ปริมาณการนำมารีไซเคิลยังไม่มากเท่าควร โดยแกลลอนนมซึ่งเป็นพลาสติกแบบขุ่น ที่ยังไม่แพร่หลายในการนำมารีไซเคิล จึงเป็นมาของแคมเปญ “ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น” ที่ชวนทุกคนส่งแกลลอนนมมารีไซเคิลเป็นถึงขยะ

ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากถึง 2 ล้านตัน โดยขยะมากกว่า 75% ไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งมักจะถูกนำไปฝังกลบ หรือเผาทำลาย ส่งผลให้เกิดการหลุดรอด และตกค้างในสิ่งแวดล้อม ส่วนพลาสติกที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลสูงที่สุดคือพลาสติกประเภท PET อยู่ที่ 70% รองลงมาคือ PP 25% และ บรรจุภัณฑ์ประเภท HDPE อยู่ที่ 20%

ซีพี-เมจิ ชวนส่งแกลลอนนม มารีไซเคิลเป็นถังขยะ ลดปริมาณขยะพลาสติก

เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะพลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกประเภท HDPE (High Density Polyethylene) หรือพลาสติกแบบขุ่นซึ่งเป็นพลาสติกที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์นมเมจิ จึงเปิดตัวโครงการ “ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันส่งแกลลอนนมที่ใช้แล้ว เข้าสู่กระบวนการจัดการที่ถูกต้อง และเพิ่มคุณค่าด้วยการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ซีพี-เมจิ ชวนส่งแกลลอนนม มารีไซเคิลเป็นถังขยะ ลดปริมาณขยะพลาสติก

พลาสติกแบบขุ่น HDPE นั้นสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ แต่ยังไม่ได้มีการทำอย่างแพร่หลายนัก เนื่องจากซีพี-เมจิ มีการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภท HPDE เป็นจำนวนมาก จึงเริ่มโครงการ “ซีพี-เมจิ รีไซขุ่น” ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความร่วมมือกับลูกค้าและผู้บริโภคของเราในการแยกขยะพลาสติก โดยเฟสแรกนี้ เราตั้งเป้าในการเก็บแกลลอนพลาสติกจำนวน 15,000 แกลลอน นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และแปรรูปเป็นถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล จำนวน 500 ถัง ส่งมอบให้กับจังหวัดสระบุรี เพื่อกระจายไปยังพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะทั่วจังหวัด ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างถูกต้องให้กับทุกภาคส่วนต่อไป

ซีพี-เมจิ ชวนส่งแกลลอนนม มารีไซเคิลเป็นถังขยะ ลดปริมาณขยะพลาสติก

นี่เป็นครั้งแรกของบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ในการเปิดตัวโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืนของบริษัท (ซีพี-เมจิ เพิ่มคุณค่าชีวิต) รณรงค์ให้ผู้บริโภคส่งแกลลอนนมพลาสติกไปยังจุดทิ้งที่มีอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกสำหรับผลิตถังขยะ จำนวน 500 ถัง ส่งมอบให้กับจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน โรงเรียนต่อไป ซีพี-เมจิ ร่วมกับบริษัทเซอร์พลาส (Cirplas) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการด้านขยะ ในการจัดเก็บแกลลอนพลาสติกชนิด HDPE จำนวนทั้งสิ้น 15,000 แกลลอน (คิดเป็นน้ำหนักพลาสติกรวม 1,000 กิโลกรัม) เพื่อนำไปทำความสะอาด และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นเม็ดพลาสติกตั้งต้นปริมาณ 20% สำหรับนำมาผลิตถังขยะขนาด 120 ลิตร   สีเหลืองสำหรับการแยกขยะรีไซเคิล