svasdssvasds

ปตท. เดินหน้าเอาจริง Net Zero Emissions “เร่งปรับ เร่งเปลี่ยน เร่งปลูก”

ปตท. เดินหน้าเอาจริง Net Zero Emissions “เร่งปรับ เร่งเปลี่ยน เร่งปลูก”

ในงานประชุม TCAC 2023 เป็นเวทีที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emissions อย่างมาก และหนึ่งในนั้นคือองค์กรใหญ่อย่าง ปตท. พร้อมเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ยกระดับเป็นวาระระดับโลก โดยที่ผ่านมาเราได้เห็นผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยทั่วโลก หรือภาวะเอลนีโญ (El Nino) ที่ก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางเกษตร ดังนั้นการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคตจะมีแนวโน้มลดลง โดยก๊าซธรรมชาติจะเป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน และมุ่งสู่พลังงานที่สะอาดมากขึ้น

จากบทวิเคราะห์ของ International Energy Agency หรือ IEA หากแต่ละประเทศจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emissions ภายในปี 2050 การใช้พลังงานทดแทนจะเพิ่มขึ้น 4 เท่า ในขณะที่การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะลดลง 50% จากระดับปัจจุบัน และจำนวนสัดส่วนของรถ EV บนท้องถนนจะเพิ่มขึ้นเป็น 75% ของรถทั้งหมด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) ที่เร็วขึ้น และเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปตท. Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต

คุณวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ระบุว่า ปตท. ตระหนักและให้ความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว และพร้อมเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต” มุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจพลังงานอนาคต และธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง กระแสของโลกในอนาคต (Megatrend และ Energy Outlook) รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

กลุ่ม ปตท. ได้กำหนด 3 เป้าหมายที่บรรลุภายในปี 2030

1. Business Growth: ปรับพอร์ตการลงทุนธุรกิจพลังงาน โดยมุ่งเน้นธุรกิจคาร์บอนต่ำ

 • LNG: เพิ่มปริมาณการค้า LNG ใน Portfolio เป็น 9 ล้านตัน/ปี
 • Conventional Power: ปรับลดเป้าหมายลงทุนในกำลังผลิตไฟฟ้า Conventional เช่น Gas-to-Power จากเดิม 8 GW เป็น 5 GW
 • Renewable Power: เพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากเดิม 12 GW เป็น 15 GW ตามทิศทางของ Energy Transition ที่เร็วขึ้น

2. New Growth: เพิ่มสัดส่วนกำไรจากธุรกิจกลุ่ม Future Energy & Beyond ไม่ต่ำกว่า 30% ซึ่งประกอบไปด้วย

 • Future Energy ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน ห่วงโซ่อุปทานของรถยนต์ไฟฟ้า และ ไฮโดรเจน
 • Beyond ได้แก่ ธุรกิจยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง ธุรกิจสนับสนุนการเคลื่อนที่และวิถีชีวิตท ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจระบบปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทัล

3. Clean Growth: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งกลุ่มลง 15% ภายในปี 2030 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2020

ปตท. เดินหน้าเอาจริง Net Zero Emissions “เร่งปรับ เร่งเปลี่ยน เร่งปลูก”

ปตท. เดินหน้าเอาจริง Net Zero Emissions “เร่งปรับ เร่งเปลี่ยน เร่งปลูก”

ปตท. ตั้งเป้าบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050 และกำหนดกลยุทธ์ 3 เร่ง ได้แก่ “เร่งปรับ เร่งเปลี่ยน เร่งปลูก” สอดคล้องตามนโยบายและเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ประกอบด้วย

 • เร่งปรับกระบวนการผลิต (Pursuit of Lower Emissions) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการให้ได้สูงสุด และมุ่งเน้นการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • เร่งเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Portfolio Transformation) เพิ่มสัดส่วนการลงทุน โดยออกจากธุรกิจผลิตถ่านหิน มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด และการเติบใตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน
 • เร่งปลูกป่าเพิ่ม (Partnership with Nature and Society) เพิ่มปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติ ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เครือข่ายความยั่งยืน และสังคมชุมชน โดย กลุ่ม ปตท. มีแผนในการเพิ่มพื้นที่ป่าอีก 2 ล้านไร่ ภายในปี 2030 ประกอบด้วย ปตท. 1 ล้านไร่ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. อีก 1 ล้านไร่

ปตท. ตั้งเป้าบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050

นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดย สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ได้ยกระดับการให้ความรู้ทางวิชาการ จากท้องทะเล สู่ขุนเขา เข้าสู่เมือง ผ่านการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญจำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่

 • ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนจากพื้นที่นากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่ง ปตท. เล็งเห็นถึงศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลน และประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ทั้งในแง่การเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นแนวป้องกันชายฝั่งทะเลจากการกัดเซาะพังทลาย กำบังคลื่น ลม กระแสน้ำและพายุ รวมทั้งเป็นแหล่งดูดซับน้ำเสียจากบ้านเรือน
 • ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการป่าครบวงจร เป็นพื้นที่สาธิตการปลูกป่าและวิจัยการฟื้นฟูป่าหลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออกและพันธุ์ไม้หายากของไทย รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ที่สำคัญของภาคตะวันออก
 • ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องป่าและระบบนิเวศที่ผสมผสานความสวยงามด้านภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงเป็นพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพฯ

ปตท. เดินหน้าเอาจริง Net Zero Emissions “เร่งปรับ เร่งเปลี่ยน เร่งปลูก” ปตท. เดินหน้าเอาจริง Net Zero Emissions “เร่งปรับ เร่งเปลี่ยน เร่งปลูก”

จากกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างยั่งยืน ของกลุ่ม ปตท. สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัว ความมุ่งมั่น และความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน

บทความอื่นที่น่าสนใจ

related