Breaking การเมือง

พระปกเกล้า เสนอร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อ สนช.

 

สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นางถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ยื่นเอกสารพร้อมร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 เป็นผู้รับมอบ โดยนางถวิลวดี กล่าวว่า ร่างกฎหมายนี้ จะส่งเสริมให้เพลเมืองมีส่วนร่วมกับกระบวนการพิจารณากฎหมายและเสนอแนะความคิดเห็น โดยรัฐธรรมนูญมีหลักการเหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่ขาดกลไกที่ส่งเสริมเป็นรูปธรรม ซึ่งกฎหมายนี้จะทำให้กลไกดังกล่าวเกิดผลในทางปฏิบัติชัดเจน และหากอนาคตรัฐบาลมีการเสนอร่างกฎหมายที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ก็จะได้ใช้ร่าง พ.ร.บ. ที่กลุ่มเสนอวันนี้ เป็นร่างที่ใช้พิจารณาประกอบด้วย

ขณะที่ นายสุรชัย ระบุว่า จะรับร่างกฎหมายนี้ไว้พิจารณา และเป็นเรื่องที่ดีที่มีการผลักดันจากภาคประชาชนที่สนใจเรื่องนี้