Breaking ข่าว

ผลโพลคนไทยมองตัวเองเห็นแก่ตัว ยกญี่ปุ่นต้นแบบระเบียบวินัย

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “มองคนไทย มองประเทศไทย” ว่าคิดอย่างไรกับคุณลักษณะคนไทยปัจจุบันเปรียบเทียบกับภาพคนไทยในอดีต

ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ45.9มองว่าคุณลักษณะคนไทยยังแย่เหมือนเดิม รองลงมาร้อยละ 24.6 มองว่าดีเหมือนเดิม ร้อยละ 23.8 ระบุว่าแย่ลง และน้อยสุดร้อยละ 5.9 มองว่าดีขึ้น

 

ส่วนมองลักษณะของคนไทยส่วนใหญ่เป็นอย่างไร พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 54.6 ระบุว่า เห็นแก่ตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมร้อยละ 49.9 ระบุว่าขาดระเบียบวินัย ร้อยละ 27.0 ระบุว่ามองคนไทย ขี้เกียจ และร้อยละ 26.0 ระบุว่ามองคนไทย มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน

 

ส่วนแนวทางแก้ไข เพื่อให้คุณภาพคนไทยดีขึ้นนั้น พบว่าร้อยละ 50.4 ระบุว่าความมีวินัยด้วยตัวอย่างที่ดี โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 40.5 ระบุว่าความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 34.5 ระบุว่าความมีน้ำใจช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน และร้อยละ 29.7 ระบุว่าความมีระเบียบวินัย ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย

 

คำถามที่ว่ามองว่าประเทศที่เป็นตัวอย่าง มีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนไทยมากที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.6 ระบุว่าญี่ปุ่น ร้อยละ 15.1 ระบุว่ากลุ่มประเทศยุโรป ร้อยละ 15.0 ระบุว่า สหรัฐอเมริกา และร้อยละ 4.4 ระบุ จีน

ด้านทัศนคติต่อหน่วยงานรัฐ เช่น ตำรวจ ทหาร และ ฝ่ายปกครองควรมีตัวชี้วัดความสำเร็จด้วยการช่วยเหลือผู้ยากไร้บนความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองหรือไม่ พบว่าร้อยละ 43.1 ระบุว่าเห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 33.2 ระบุว่าเห็นด้วยปานกลาง ร้อยละ 23.7 ระบุว่าไม่เห็นด้วย และคำถามว่าวาดฝันอานาคตประเทศไทยอย่างไร พบว่าร้อยละ 38.7 ไม่วาดฝันอะไรเกี่ยวกับประเทศไทย ร้อยละ 8.1 ระบุประเทศไทยรุ่งเรืองมาก ร้อยละ 30.3 ระบุ ปานกลาง และร้อยละ 22.9 ระบุประเทศไทยรุ่งเรืองน้อย.