ข่าว

เตือนจ้า!! ครูผ่านมาตรฐาน 9 วิชาชีพ ยื่นขอ “ใบอนุญาตเป็นครู” ได้แล้วถึง 3ต.ค.นี้

ตามที่คุรุสภาเปิดให้มีการรับรองความรู้โดยการโอน การทดสอบ การฝึกอบรม “มาตรฐานวิชาชีพครู” 9 มาตรฐาน สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ยื่นขอจดภายใน 3 ต.ค.2561 นี้

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการ ในฐานะรักษาการเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ปัจจุบันคุรุสภาได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู เป็น 11 มาตรฐาน ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ทำให้ ผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้โดยการเทียบโอน การทดสอบ และการฝึกอบรม ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน จะต้องขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ขอให้ผู้ที่ผ่านการเทียบโอน การทดสอบ และการฝึกอบรม ครบทั้ง 9 มาตรฐาน และมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบ 1 ปี ต้องขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 หากไม่ดำเนินการตามกำหนด จะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

ทั้งนี้ ในบทเฉพาะกาลของข้อบังคับฯ ได้กำหนดให้ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

สำหรับ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีเงื่อนไขจาก จบวุฒิปริญญาการศึกษาหลักสูตร 4 ปี หรือเทียบเท่าที่เข้าศึกษาก่อน 12 มิถุนายน 2546 หรือเข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2546 และสำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 12 มิถุนายน 2546 หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง ถึงเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ หรือผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด