ระวัง! โรคไข้เลือดออก 5 เดือน พบผู้ป่วย 14,973 ราย

09 มิ.ย. 2561 เวลา 8:15 น.

กรมควบคุมโรค “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ระวังโรคไข้เลือดออก ตายแลัว 19 ราย ภาคใต้อัตราป่วยสูงสุด

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–5 มิถุนายน 2561 พบผู้ป่วย 14,973 ราย เสียชีวิต 19 ราย

กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ

-กลุ่มอายุ 10-14 ปี

-กลุ่มอายุ 5–9 ปี

-กลุ่มอายุ 15–24 ปี

กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่

-นักเรียน ร้อยละ 46.28

-อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 18.83

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ

ภาคใต้ 37.18 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน อาจเกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้

นอกจากนี้ ยังพบว่า ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี สูงถึงร้อยละ 46 และสูงขึ้นร้อยละ 33 ในเดือนพฤษภาคม โดยคาดว่าจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายน จะพบผู้ป่วยมากกว่า 10,000 รายต่อเดือน  กรมควบคุมโรค

ขอแนะนำว่า ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ควรเน้นใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ

1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์

2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และนำวัสดุเหลือใช้นำไปขายเป็นรายได้เสริม เก็บแล้วรวย

3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทั้งนี้จะสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค ในคราวเดียวกัน คือ 1. โรคไข้เลือดออก 2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3. ไข้ปวดข้อยุงลาย

กรมควบคุมโรค “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” ระวังโรคไข้เลือดออก ตายแลัว 19 ราย ภาคใต้อัตราป่วยสูงสุด