ข่าว ทั่วไทย

วาง6กฎเหล็กรับสงกรานต์

วันนี้ (21 มี.ค. 60) – นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการศูนย์
อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) คนที่ 1 เป็นประธานจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการบูรณาการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิด
“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ครั้งที่ 1/2560

นายกฤษฎา กล่าวก่อนเป็นประธานประชุมว่า ศปถ.มีมาตรการสำคัญที่มุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน
รับเทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย.-17 เม.ย.โดยกำหนดมาตรการไว้อย่างเข้มข้น ดังนี้
1.มาตรการด้านกายภาพเน้นการแก้ไขจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดตัดทางรถไฟ จุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ รวมถึง
การปรับสภาพแวดล้อมริมทางให้มีความปลอดภัย ติดป้ายแจ้งเตือนผู้ขับขี่
2. มาตรการด้านยานพาหนะ  ให้ประชาชนตรวจยานพาหนะของตนเองว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ พร้อม
ขอความร่วมมือกระทรวงคมนาคมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)  ตั้งจุดตรวจเพื่อความพร้อมของสภาพรถ
ใบอนุญาตหมดอายุหรือไม่ รถหมดอายุในการขับขี่แล้วหรือไม่ เป็นต้น 
3.ด้านการสัญจร จัดให้มีถนนปลอดภัยตามมาตรการ “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
“1 อำเภอ 1 ลานกิจกรรม” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
และรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
4.มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด จริงจัง ไม่เมาแล้วขับ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เข้มข้นการจัดตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนสูงสุด กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
5. มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มความปลอดภัยของท่าเทียบ
เรือ เรือโดยสาร และอุปกรณ์นิรภัย
6. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ ต้องพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

"ในปีนี้จะให้กลไกของกระทรวงมหาดไทยคือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านลงตรวจสอบตามหมู่บ้าน
และตำบลของตัวเองว่า ลูกหลานใครชอบขับรถเร็ว หรือดื่มสุราแล้วขับ จะให้กำนัน -ผู้ใหญ่บ้านของกระทรวง
มหาดไทยตักเตือนไปยังผู้ปกครอง และทำความเข้าใจกับคนในหมู่บ้านตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย." ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกล่าว และ สำหรับมาตรการติดกล้องหน้ารถ ขณะนี้คณะกรรมการประกันภัยได้จัดทำแล้ว ซึ่งใคร
ทำตามแนวคิดดังกล่าว จะได้รับลดค่าเบี้ยประกัน ซึ่งวันนี้เราก็คงมาเน้นย้ำและใส่ไปในมาตรการเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนนในการณรงค์ติดกล้องหน้ารถเหมือนที่หน่วยงานอื่นๆ กำลังทำอยู่   

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ศปถ.ได้แบ่งแนวทางการดำเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงการรณรงค์และ
เสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 17 เม.ย.2560 มุ่งบังคับใช้กฎหมายจราจรและรณรงค์สร้างจิตสำนึก
ด้านความปลอดภัยทางถนน และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย.2560 เพื่อปฏิบัติการสร้าง
ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน