‘พันธ์ยศ’ เน้นทำการเมืองสีขาวยุคใหม่ สไตล์ ”สร้างสรรค์ สุภาพบุรุษ”

21 ธ.ค. 2561 เวลา 3:56 น.

นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เลขาธิการพรรคภราดรภาพ กล่าวถึง แนวทางการลงสนามการเมือง เป็นครั้งแรกของตน ว่าต้องการเน้นการทำงานการเมืองแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นการเมืองที่มีความเป็นสุภาพบุรุษยึดถือ ความจริงใจ สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม ซึ่งมีแนวทางการทำงานดังนี้

1. การจัดการการเลือกตั้งภายในพรรคอย่างสร้างสรรค์ไม่ทุจริตการเลือกตั้งไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียง

2. การหาเสียงเชิงสร้างสรรค์ เน้นนโยบายที่ทำได้จริงไม่ขายฝันจนเกินไป ไม่โจมตี ไม่ใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งขัน ไม่สร้างความเกลียดชังแต่จะแข่งกันด้วยแนวความคิดทัศนคติวิสัยทัศน์อุดมการและยืนทางนโยบายที่ชัดเจน

3. เน้นความยุติธรรมและยึดถือกฎหมายเป็นหลัก ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4. ห้ามมีคอร์รัปชั่นในทุกกรณี ในการดำเนินการในด้านต่างๆ

5. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐสภาเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาโดยการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านระบบรัฐสภา โดยตัวแทนของประชาชนชาวไทยทั้งหมด

6. ยึดมั่นในระบบคุณธรรม ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

“ผมหวังว่า หากนักการเมืองและคนไทยช่วยกันผลักดันการเมืองไทยให้เป็นการเมืองสีขาวยุคใหม่ขึ้นมา แทนการเมืองสีดำสกปรกที่มีแต่การใส่ร้ายไปสีดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นการดี และน่าจะนำพาประเทศชาติไปสู่การเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและยั่งยืน และการเข้าสู่การเมืองและตัดสินใจที่จะเป็นนักการเมืองของผมในครั้งแรกนี้ มีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่อยากจะเติบโตทางการเมืองในยุคที่เป็นการเมืองสีขาวมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมที่สำคัญผมเองก็พร้อมที่จะทำงานการเมืองแบบสุภาพบุรุษ” นายพันธ์ยศ กล่าว

นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เลขาธิการพรรคภราดรภาพ กล่าวถึง แนวทางการลงสนามการเมือง เป็นครั้งแรกของตน ว่าต้องการเน้นการทำงานการเมืองแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นการเมืองที่มีความเป็นสุภาพบุรุษยึดถือ ความจริงใจ สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม ซึ่งมีแนวทางการทำงานดังนี้
นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เลขาธิการพรรคภราดรภาพ กล่าวถึง แนวทางการลงสนามการเมือง เป็นครั้งแรกของตน ว่าต้องการเน้นการทำงานการเมืองแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นการเมืองที่มีความเป็นสุภาพบุรุษยึดถือ ความจริงใจ สร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม ซึ่งมีแนวทางการทำงานดังนี้