ข่าว อินโฟกราฟิก

เลือกตั้ง 62 : ใครบ้างมีสิทธิ-ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง? เช็กให้พร้อมก่อนไปคูหา

ใครบ้างที่มีสิทธิได้เลือกตั้งและไม่มีสิทธิ ก่อนการเลือกตั้ง 2562 มาเช็กคุณสมบัติและเตรียมตัวให้พร้อม

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลที่แปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

ผู้ที่ห้ามเลือกตั้ง

1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง

3. ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

4. วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ

สำหรับขั้นตอนก่อนไปเลือกตั้งเริ่มจากตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งของตัวเอง จากบัญชีรายชื่อที่ กกต.ส่งไปให้เจ้าบ้าน หรือที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการ อบต. สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และเขตชุมชน

หากพบชื่อบุคคลอื่นที่ไม่อาศัยอยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือชื่อตกหล่น ให้รีบแจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง 62 : รู้ก่อนกา 5ขั้นตอน “เลือกตั้ง” ให้ผ่านฉลุย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

เลือกตั้ง 62 : ส.ส. ในสภามายังไง? เปิดสูตรคำนวณที่พี่น้องชาวไทยต้องรู้ก่อนเลือกตั้ง