การเมือง อินโฟกราฟิก

เลือกตั้ง 62 : รู้ก่อนกา 5ขั้นตอน “เลือกตั้ง” ให้ผ่านฉลุย

24 มี.ค.2562 คือวัน “เลือกตั้ง” ที่คนไทยรอคอยมาเกือบ 8 ปี และยังมีเยาวชนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเคยเลือกตั้งครั้งแรก มาทำความเข้าใจข้อปฏิบัติและการเตรียมตัวกันก่อน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลที่แปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

ผู้ที่ห้ามเลือกตั้ง

1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง

3. ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

4. วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ

การเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งของตัวเอง จากบัญชีรายชื่อที่ กกต.ส่งไปให้เจ้าบ้าน หรือที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการ อบต. สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และเขตชุมชน

หากพบชื่อบุคคลอื่นที่ไม่อาศัยอยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือชื่อตกหล่น ให้รีบแจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดง

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

1. ตรวจสอบรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง

2. ยื่นบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (ต้องมีรูปและเลข 13 หลัก)

3. ลงชื่อ รับบัตรเลือกตั้ง พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง

4. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในช่องสี่เหลี่ยม โดยเลือกได้เพียงเบอร์เดียว และห้ามทำเครื่องหมายอื่น ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นบัตรเสีย

5. หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครรายใดเลย ให้ทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่อง “ไม่ลงคะแนน”

6. พับบัตรตามรอยปรุ และไปหย่อนบัตรลงหีบด้วยตนเอง

ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งของตัวเองได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียว เพื่อป้องกันการทุจริตเลือกตั้งที่อาจเกิดจากการขนย้ายหีบบัตร และประกาศผลการเลือกตั้งโดยเร็ว

หลังจากนั้น กกต.เขต จะรวบรวมผลการ “นับคะแนน” ของทุกหน่วยเลือกตั้ง “ภายในเขต” และประกาศผล “รวมคะแนนของเขต” โดยปิดประกาศไว้ในสถานที่ที่กำหนด พร้อมรายงานต่อ กกต.ประจำจังหวัด และรายงานต่อ กกต. เพื่อประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง 62 : ส.ส. ในสภามายังไง? เปิดสูตรคำนวณที่พี่น้องชาวไทยต้องรู้ก่อนเลือกตั้ง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

เลือกตั้ง 62 : ใครบ้างมีสิทธิ-ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง? เช็กให้พร้อมก่อนไปคูหา