‘นิด้าโพล’ เผยสาเหตุเบี้ยวหนี้ กยศ. รายได้น้อย-ขาดจิตสำนึก

05 ก.ค. 2562 เวลา 11:32 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “แนวทางพรรคภูมิใจไทยในการแก้ปัญหาหนี้ กยศ.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 38 ปี กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,607 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับแนวทางของพรรคภูมิใจไทย ในการแก้ปัญหาหนี้ กยศ.

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการรู้จักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.05 ระบุว่า รู้จักดี รองลงมา ร้อยละ 35.35 ระบุว่า ค่อนข้างรู้จัก ร้อยละ 12.20 ระบุว่า ไม่รู้จักเลย และร้อยละ 8.40 ระบุว่า ไม่ค่อยรู้จัก

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางของพรรคภูมิใจไทย ในการแก้ปัญหาหนี้ กยศ. (เฉพาะผู้ที่รู้จัก กยศ. ดีและค่อนข้างรู้จัก) มีดังนี้

1) ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ กยศ. อีกต่อไป พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.05 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 29.86 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 22.81 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 13.79 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 1.49 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

2) ไม่มีดอกเบี้ยเงินกู้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.94 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 21.79 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 17.55 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 9.25 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.47 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

3) ไม่ต้องมีเบี้ยปรับ จากการไม่ชำระหนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.81 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 26.80 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 16.46 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 15.68 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 1.25 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

4) พักชำระหนี้ 5 ปี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.16 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 26.18 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 17.08 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 9.80 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.78 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

5) ใช้ภาษีเงินได้ประจำปีมาหักลดยอดหนี้เงินกู้ได้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.92 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 25.32 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 13.32 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 5.72 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 1.72 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ส่วนเมื่อถามถึงสาเหตุที่สำคัญที่สุดของปัญหาการค้างชำระหนี้ กยศ.

ร้อยละ 58.31 ระบุว่า ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้น้อย ไม่สามารถชำระหนี้ได้

ร้อยละ 42.24 ระบุว่า ผู้กู้ยืมเงินไม่มีจิตสำนึก

ร้อยละ 27.59 ระบุว่า บทลงโทษผู้ไม่ชำระหนี้ กยศ. ไม่รุนแรงจึงไม่มีใครกลัว

ร้อยละ 14.26 ระบุว่า ผู้กู้ยืมเงินไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการชำระหนี้จึงยังไม่จ่ายหนี้คืน กยศ.

ร้อยละ 12.93 ระบุว่า กยศ. ไม่มีประสิทธิภาพในการติดตามหนี้

ร้อยละ 12.54 ระบุว่า ผู้กู้ยืมเงินไม่ได้รับการติดต่อจาก กยศ. จึงยังไม่จ่ายหนี้คืน กยศ.

ร้อยละ 7.13 ระบุว่า ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. เข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องชำระคืน

ร้อยละ 2.27 ระบุว่า ผู้กู้ยืมเงินตกงาน/ไม่มีงานทำ

ร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ