Breaking News : "บิ๊กตู่" ยกเลิกประกาศ - คำสั่ง คสช. 66 ฉบับ มีผลทันที

09 ก.ค. 2562 เวลา 11:23 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช.บางฉบับที่หมดความจำเป็น รวม 66 ฉบับ

ทั้งนี้ ตามที่หัวหน้า คสช.และ คสช.ได้มีประกาศและคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ซึ่งในขณะนี้การดำเนินการตามประกาศและคำสั่งบางฉบับได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมำยไว้แล้ว สมควรยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่หมดความจำป็น เพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของกฎหมายทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงและการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้า คสช.โดยความเห็นชอบของ คสช.จึงมีคำสั่ง ให้ยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. และให้ยกเลิกประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช.เกี่ยวกับการกำหนดให้คดีอยู่ในอำนาจของศาลทหาร รวม 66 ฉบับ แบ่งเป็นประกาศ คสช.28 รายการ คำสั่ง คสช. 29 รายการ คำสั่งหัวหน้า คสช. 4 รายการ ประกาศ คสช.เกี่ยวกับการกำหนดให้คดีอยู่ในอำนาจของศาลทหาร 4 รายการ คำสั่งหัวหน้า คสช.เกี่ยวกับการกำหนดให้คดีอยู่ในอำนาจของศาลทหาร 1 รายการ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th