ข่าว

พิธียกเสาเอกชุมชนประชาร่วมใจ ๒ (คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม)

คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม

การพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นไปตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและ
การพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เห็นชอบ
(เสนอ โดยกระทรวงมหาดไทย) มีพื้นที่ดําเนินการความยาวรวม 50.8 กิโลเมตร เริ่มต้นจากคลอง
ผดุงกรุงเกษมในเขตกรุงเทพมหานคร ถึงแม่น้ําเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครความยาว 22.8 กิโลเมตรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ความยาว 20 กิโลเมตร และในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 8 กิโลเมตร ปัจจุบันสภาพทั่วไปของคลองเปรมประชากรมีปัญหาการ
รุกล้ําคลองเป็นจํานวนมาก ชุมชนริมคลองส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ที่แออัด มีปัญหาขยะและน้ําเสีย
สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม อีกทั้งสิ่งก่อสร้างรุกล้ําคลองเป็นอุปสรรคในการระบายน้ํา โดยเฉพาะในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง) และจังหวัดปทุมธานี (ตําบลหลักหก อําเภอเมือง
ปทุมธานี) ช่วงจากถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ มีความยาวประมาณ 17 กิโลเมตร
มีประชาชนตั้งบ้านเรือนรุกล้ํา จํานวน 5,098 หลัง หรือคิดเป็น 6,386 ครัวเรือน