Breaking News ข่าว

สปน.เผย สถิติปชช.ร้องทุกข์ต่อนายกฯ ในรอบสัปดาห์

  
วันที่ 24 ก.ค.60–สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยศูนย์บริการประชาชน ในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ได้รวบรวมข้อมูลการร้องทุกข์ของประชาชนต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านช่องทาง 1111 ในรอบสัปดาห์ (วันที่ 15 – 21 กรกฎาคม ๒๕๖๐) พบว่ามี การร้องทุกข์ทั้งสิ้น 3,044 ครั้ง รวม 1,711 เรื่อง ซึ่งมาจากประชาชนรายย่อย 1,707 ราย และกลุ่มมวลชน 4 กลุ่ม คือ 

1) สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 
2) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
3) กลุ่มชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
4) กลุ่มตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
    
ซึ่งจากการร้องทุกข์รวม 1,707 เรื่องดังกล่าวข้างต้น สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว 1,420 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.99 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 291 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.01 โดยแบ่งเป็นประเภทเรื่องที่ร้องทุกข์ ดังนี้