svasdssvasds

เปิดราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ หุ้น SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาซื้อขาย

เปิดราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ หุ้น SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาซื้อขาย

เปิดราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ หุ้น SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาซื้อขาย รายชื่อ 10 อันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ หุ้น SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาซื้อขาย

เปิดโครงสร้าง การดำเนินงาน SCB ราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ราคาซื้อขายปัจจุบัน จากการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุด ณ วันที่ 22 พ.ค. 2563 พบว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวนหุ้น 793,832,359 คิดเป็น 23.38%    

เปิดราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ หุ้น SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาซื้อขาย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 โครงสร้างผู้ถือหุ้น ตามที่ธนาคารได้เพิ่มทุนครั้งใหญ่ในปี 2542 โดยเข้าร่วมโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 ของกระทรวงการคลัง (มาตรการ 14 สิงหาคม 2541) เป็นผลให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2542 ต่อมาในปี 2546 กระทรวงการคลังได้จัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มูลค่า 100,000 ล้านบาท และได้โอนหุ้นบางส่วนไปยังกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง

เปิดราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ หุ้น SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาซื้อขาย

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ซึ่งภายหลังการโอนหุ้น ดังกล่าวทำให้กองทุนฯ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร และเมื่อเดือนมกราคม 2548 กระทรวงการคลังได้ขายหุ้น บุริมสิทธิจำนวน 410.8 ล้านหุ้นให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทำให้ขณะนี้กลุ่มสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของธนาคาร โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 กลุ่มสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 23.69 กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 23.12 และ กระทรวงการคลังมีสัดส่วนร้อยละ 0.09 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่กล่าวมาไม่มีผลกระทบต่อแนวนโยบาย การดำเนินงานของธนาคาร และด้วยเงินทุนที่แข็งแกร่งส่งให้ธนาคารมีศักยภาพในการดำเนินงานและขยายธุรกิจได้ อย่างเต็มที่และมั่นคงต่อไปในอนาคต

เปิดราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ หุ้น SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาซื้อขาย

ราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ข้อมูลจาก set.or.th ระบุ ราคาหุ้น scb เสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)88.25  /  85,700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)88.50  /  106,400 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 พ.ย. 2563

 

related