เปิดตัว DITP Business AI ปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันการส่งออก

03 ธ.ค. 2563 เวลา 10:17 น. 11

DITP Business AI ปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันการส่งออกนี้ เพื่อค้นหาโอกาสในการส่งออกสินค้าไทย เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI" เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (IAP) ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ โดยมีบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด บริษัทเทคโนโลยีด้าน Data Analytics และ AI ร่วมโครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ร่วมพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อค้นหาโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดศักยภาพทั่วโลกด้วย

นันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาระบบปัญญประดิษฐ์ เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ (DITP Business Al) และช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึแนวโน้มทางการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์โอกาสและความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย เงินตราต่างประเทศทั่วโลก ข้อมูลแนวโน้มความต้องการสินค้าของผู้บริโภค เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์กันโดยระบบ DITP Business Al และประเมินออกมาเป็นแนวโน้มทางการค้าระหว่างประเทศที่เป็นโอกาส หรือเป็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและสินค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพและการส่งออกไปยังประเทศเป้าหมาย

เปิดตัว DITP Business AI ปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันการส่งออก

ขณะที่ ธนิศร์ พิริยะโภคานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด กล่าวว่า ความท้าทายของการพัฒนาระบบ DITP Business AI คือการทำความเข้าใจบริบทการค้าระหว่างประเทศแทบทุกมิติ บริษัทจึงได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครอบคลุมร่วมกับข้อมูลภายในและภายนอกอื่นๆ และประมวลผลออกมาในรูปแบบที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการเข้าถึง และสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ

เปิดตัว DITP Business AI ปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันการส่งออก

เปิดตัว DITP Business AI ปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันการส่งออก เปิดตัว DITP Business AI ปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันการส่งออก เปิดตัว DITP Business AI ปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันการส่งออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด