กองทัพบกงดแจก “กางเกงใน” เมษายนนี้ ทหารเกณฑ์พกของตัวเองเข้าค่ายด้วย

22 ก.พ. 2564 เวลา 12:21 น. 3

ทีมโฆษกกองทัพบกแห่โต้ปมฝ่ายค้านขุดสารพัดงบแฉ ชี้อุปกรณ์ที่จัดซื้อทุกอย่างเน้นความทนทาน คุ้มค่า ในระยะยาว อีกทั้งผู้จำหน่ายที่ได้สิทธิในการค้ากับกองทัพบก มีความสามารถในการผลิตทันตามความต้องการ และได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กองทัพกำหนด

22 ก.พ.2564 ทีมโฆษกกองทัพบก พร้อมหน่วยทหารเที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในประเด็นที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายการทุจริตโครงการจัดหาในกองทัพบก โดย พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก(โฆษกทบ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีมีตั้งคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทัพบกหลายประเด็นด้วยกันทบ.ได้จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่ออธิบายในประเด็นที่อาจจะยังเป็นที่สงสัย พร้อมทั้งจัดการแถลงข่าวในวันนี้ เพื่ออธิบายสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องรวมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากกองทัพบกโดยตรง เพื่อจะได้ไม่ถูกนำไปบิดเบือนหรือใช้สร้างความสับสนต่อสังคม โดยในทุกเรื่องที่ถูกพาดพิงนั้นขอเรียนว่า

กองทัพบกได้ดำเนินการทุกอย่างด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางภาครัฐทุกประการ และสามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง  ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจ ตรวจสอบการดำเนินงานในหลายๆด้าน เพื่อให้ทบ.ได้นำไปใช้พัฒนากองทัพบกต่อไป 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์  งาทอง รองโฆษกทบ. กล่าวว่า สำหรับโครงการจัดหารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศในปีงบประมาณ 2563 สืบเนื่องจาก ทบ.ได้จำหน่ายรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 25 ปี ไปจำนวน 661 คันจากทั้งหมด 1,175 คัน จึงต้องจัดหามาทดแทน โดย ทบ.ได้ทยอยจัดซื้อมาตั้งแต่ปี 57และขยายมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งปีงบประมาณ 2563 ก็เป็นการจัดซื้อใน 2 โครงการ คือ โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่จำนวน 100 คัน วงเงิน 450 ล้านบาท และโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 12 คัน วงเงิน 54 ล้านบาท  ปัจจุบันรอส่งมอบในช่วงกลางปี 64 จำนวน112 คัน

สรุป อภิปรายไม่ไว้วางใจ เผยไอโอทหาร - ซัด แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ

1. สาเหตุที่ต้องดำเนินการเป็น 2 โครงการควบคู่กันไปเพราะวัตถุประสงค์ของโครงการ, แหล่งที่มาของเงินงบประมาณ และรหัสงบประมาณที่แตกต่างกัน โดยโครงการที่จัดซื้อ 100 คัน เป็นการจัดซื้อรถยนต์โดยสารเป็นการเฉพาะเท่านั้น, ส่วนการจัดซื้ออีก 12 คัน เป็นหนึ่งในสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เป็นส่วนรวมของกองทัพบก ซึ่งโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เป็นส่วนรวมของ กองทัพบก มีการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์หลายประเภทเช่น รถยนต์นั่ง เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือช่าง และ รถโดยสาร 12 คันนี้ด้วย  

2.ทบ.ได้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์ หรือเสปคของรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ไว้เป็นมาตรฐานกลางแล้ว  และเพื่อให้มั่นใจมีข้อมูลครบถ้วนจึงขอรับข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการจากหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับมามีไม่น้อยกว่า 3 ยี่ห้อ ที่ผ่านคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้งนำความต้องการของหน่วยใช้งานมาใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขให้ได้คุณลักษณะเฉพาะที่สมบูรณ์ ยืนยันว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์เป็นไปตามตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในมาตรา 9 ระบุว่า “ให้หน่วยงานของรัฐ คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิคและวัตถุประสงค์ และห้ามมิให้กำหนด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียง ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง” 

3. ได้สืบราคาจากผู้ประกอบการจำนวน 3 รายที่มีความสนใจ และได้พิจารณาเลือกราคาต่ำที่สุดมากำหนดเป็นราคากลางรวมถึงดำเนินการตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อให้ได้ราคากลางที่เหมาะสม  และถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในมาตรา 4 ราคากลาง(4) เรื่องราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด  

4. การกำหนดให้มีศูนย์บริการไว้ในร่างขอบเขตของงาน (TOR) กองทัพภาคละ10 แห่ง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และ สอดคล้องกับการแบ่งมอบความรับผิดชอบของหน่วยระดับมณฑลทหารบก การมีศูนย์บริการจะเป็นการประกันความสำเร็จในการปรณนิบัติบำรุงและการใช้งาน

พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ  เจ้ากรมการขนส่งทหารบก  กล่าวว่า เมื่อการจัดซื้ออยู่ละแผนงาน และ โครงการอยู่คนละที่กัน  ทำให้งบประมาณก็แตกต่างกัน  มันเดินคนละเส้นทาง  โดยยืนยันว่า ไม่ใช่เป็นการซอยโครงการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ และไม่ได้เอื้อให้เอกชนรายใด  เปิดกว้างให้ใช้การประมูลแบบอีบิ้ดดิ้ง  ส่วนเอกสาร ขส.ทบ.มักหลุดบ่อยนั้น ตนก็ไม่รู้เหมือนกัน  

ขณะที่พ.ต.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกทบ. กล่าวว่า สำหรับการจัดหากล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2 นั้น ทบ.จัดหามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) จำนวน 3 สัญญา และในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการจัดหากล้องฯ ดังกล่าวอีกจำนวน 64 ชุด โดยดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพราะหน่วยทหารราบและหน่วยรบพิเศษมีความจำเป็นต้องใช้กล้องดังกล่าว ในภารกิจลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในเวลากลางคืน โดยเฉพาะหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดน ตลอดจนการเฝ้าตรวจและค้นหาการลักลอบขนยาเสพติด และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

ทำให้ ทบ.มีความต้องการใช้งานกล้องที่มีประสิทธิภาพสูง โดยกล้องที่ ทบ.คัดเลือกเป็นกล้องที่ใช้หลอดภาพ (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ Photonis รุ่น XR5 ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส มีความคมชัดมากกว่ากล้องตรวจการณ์กลางคืนที่แจกจ่ายให้หน่วยทั่วไป คือมีจำนวน Linepair   หรือความละเอียดของภาพสูงกว่า ซึ่งมีระบบลดอัตราการขยายแสงแบบอัตโนมัติ  (Auto Gating) ซึ่งจะไม่ตัดการทำงานเมื่อมีแสงจ้า พ.ต.หญิง ปวีณา กล่าวอีกว่า  ส่วนระบุว่าจัดซื้อมีราคาเท่าปีงบประมาณ 2561 และ 2562นั้น

เนื่องจากเป็นราคาที่ได้จากการดำเนินกรรมวิธีจัดหาครั้งสุดท้ายและเมื่อสืบราคาจากผู้ประกอบการแล้ว มีราคาไม่ต่ำกว่าราคาจัดหาครั้งสุดท้าย จึงได้กำหนดเอาราคาจัดหาครั้งสุดท้ายเป็นราคากลางใน ปีงบประมาณ 2563 ส่วนเหตุผลที่กองทัพบกเปลี่ยนวิธีการจัดหาจากวิธี e-Bidding เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากหน่วยใช้ (นสศ.) ได้ยืนยันความต้องการกล้องแบบรุ่นเดิมที่ใช้หลอดภาพ (ขาว-ดำ) ยี่ห้อ Photonis รุ่น XR5 ซึ่งหน่วยเคยได้รับการแจกจ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง ทำให้ง่ายต่อการปรนนิบัติบำรุงและการส่งกำลัง อีกทั้ง กำลังพลของหน่วยใช้ ได้รับการฝึกและใช้จนเกิดความชำนาญแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย

ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

ด้านพ.ท.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก  กล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจโจมตีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อชุดลำลองทหารเกณฑ์  7 รายการของกองทัพบกที่มีราคาสูงว่า กองทัพบกมีกระบวนการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่กำหนดความต้องการ การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สืบราคา การจัดทำแผนจัดหา การดำเนินวิธีจัดหา การขออนุมัติซื้อจ้าง และการลงนามสัญญา ในทุกขั้นตอนมีคณะกรรมการในส่วนต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สำหรับประเด็นการจัดซื้อเครื่องแต่งกายทหารที่มีราคาสูงนั้น เนื่องจากสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกายที่ใช้ในภารกิจทางทหารมีการคุณลักษณะที่แตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไป

รวมถึงเป็นการจ้างผลิตเฉพาะ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีขีดความสามารถในการผลิตได้ครั้งละจำนวนมากๆ และจะต้องมีคุณภาพรวมถึงมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมือนกันทั้งกองทัพ โดยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการจะมีเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการหรือผู้ขายจะต้องปฏิบัติ แตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ อาทิ การวางหลักประกันการเสนอราคา การวางหลักประกันสัญญา 5 เปอร์เซ็นต์ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง การจัดส่งพัสดุตามระยะเวลาการส่งมอบ และการปรับเมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงภาษีอากรต่างๆ เป็นสิ่งที่ต้องนำมาคำนวณในการกำหนดราคา

สำหรับที่มาของราคากลางที่ใช้ในการกำหนดราคาสิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้นๆ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่มีการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีของการจ้างผลิตเครื่องแต่งกายได้ใช้วิธีการสืบราคา โดยเป็นการนำคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ซึ่งมีคุณลักษณะแตกต่างจากสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป ไปสืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการผลิตได้ตรงตามความต้องการของทางราชการให้มาเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 ราย ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560  มาตรา4 

ส่วนการได้มาซึ่งคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดนั้น กรมพลาธิการทหารบกแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ  ซึ่งเป็นผู้แทนจากเหล่าสายวิทยาการ และผู้แทนจากหน่วยใช้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานมาเป็นผู้ร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ และจัดทำคุณลักษณะเฉพาะฯ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกองทัพบก เรื่องการกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ ส่วนคุณสมบัติการใช้งานทางทหารจะคำนึงถึงภารกิจการใช้งานเป็นหลัก โดยจะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษในเรื่องประสิทธิภาพการป้องกันการอับชื้น ประสิทธิภาพการต้านแบคทีเรีย เป็นต้น กองทัพบกยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้ใช้เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจได้เป็นสำคัญขณะที่

พล.ท.กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก กล่าวถึงกรณีที่มีข้อคำถามว่า กองทัพบกกำหนดสเปคคุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของทหารกองประจำการอย่างไร ราคาจึงแตกต่างจากท้องตลาดว่า การใช้งานทางทหารแตกต่างจากพลเรือน เน้นความคงทนและแข็งแรง เพราะทหารต้องใช้งานหนัก ดังนั้นวัสดุต้องทนทานเป็นพิเศษ เมื่อถามว่า ในส่วนของประเด็นเรื่องผ้าเช็ดตัวและผ้าขาวม้าที่ใช้เฉพาะเวลาอาบน้ำ จำเป็นต้องคงทนมากขนาดไหน จึงมีราคาสูงกกว่าท้องตลาด

การจัดซื้อในปีนี้ได้มีการปรับลดราคาของผ้าขาวม้าและผ้าเช็ดตัวลง คุณสมบัติใกล้เคียงกับของเดิม ผ้าเช็ดตัวตามท้องตลาดมีหลายราคาตั้งแต่ราคาถูกมากซึ่งใช้งานไม่นานก็เปื่อยยุ่ย ไม่ตรงกับความต้องการของกองทัพที่ต้องเน้นความคงทน ถึงแม้จะมองว่าผ้าขนหนูกับผ้าขาวม้าเป็นรายการที่ใช้ทั่วไป แต่ทางทหารถือว่าเราใช้งานหนักกว่าทั่วไป โดยกองทัพจะแจกฟรีให้กับพลทหารปีต่อปี 

"แต่เรื่องกางเกงในนั้นได้เตรียมที่จะยกเลิกการจัดซื้อ และจะไม่มีการแจกฟรีให้กับพลทหารที่จะเข้าประจำการในเดือนเม.ย.นี้ โดยจะให้ใช้ของส่วนตัวที่ติดตัวมา ซึ่งก่อนหน้านี้เราจัดหาให้ในราคาตัวละ 60 กว่าบาท ถือเป็นราคามาตรฐาน แต่หากเปรียบกับท้องตลอดจะมีราคา 30 บาทขึ้นไป โดยราคา 60 บาทนั้นถือว่าเหมาะสมแล้ว เพราะเกี่ยวกับคุณภาพของกางเกงใน ส่วนเหตุผลที่ยกเลิกการแจกกางเกงในให้พลทหารนั้น ทหารทุกคนที่เข้ามาอยู่กับเราก็ต้องมีกางเกงในเป็นของตนเองติดตัวมาแล้ว ปีนี้เราก็เลยงดซื้อให้เขา โดยจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปจัดหาสิ่งอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า เช่นเครื่องสนาม"

และยืนยันว่าทั้ง 7 รายการเราใช้วัสดุที่มีคุณภาพมากกว่าตามท้องตลาดแน่นอน ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 , กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคำสั่ง ทบ. ที่ 1380/63 ลง 27 ต.ค.63 เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด