Spring News

ธรรมนัส ทำหนังสือด่วนถึงนายกฯ ยกเลิกตั้ง "อมร-ภูวิช" ข้าราชการการเมือง

19 มี.ค. 2564 เวลา 6:15 น. 2

“ธรรมนัส” ทำหนังสือด่วนถึง นายกฯ ขอยกเลิก การแต่งตั้ง “อมร-ภูวิช” เป็น ข้าราชการการเมือง หลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนัก!

มีรายงานว่า ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ทำหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

ตามที่เสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย ดังนี้

1) นายอมร มีมะโน

2) นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์

3) นายสมชาย สาโรวาท (เสนอแต่งตั้งแทน นายทองจันทร์ จันเต) นั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม2564 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ราย ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นั้น

ข้าพเจ้าเสนอเห็นควรยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม2564 จำนวน 2

ราย ดังนี้

1) นายอมร มีมะโน

2) นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ตอนที่เสนอแต่งตั้ง ตรวจสอบ แต่ประวัติอาชญากรรม เท่านั้น ไม่ได้ดูเรื่องในตลาดหุ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด