Spring News

องค์การเภสัชกรรม ประเดิมเข็มแรก ทดสอบวัคซีนโควิดในมนุษย์ระยะ 1

22 มี.ค. 2564 เวลา 6:16 น.

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเดิมฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดเชื้อตายด้วยเทคโนโลยีไข่ไก่ฟัก ในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 2 รวม 460 คน ซึ่งเข็มแรกจะฉีดวันนี้ ในอาสาสมัครกลุ่มแรกก่อน 18 คน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และ นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน ฉีดวัคซีนโควิด19 ชนิดเชื้อตายในมนุษย์ระยะที่ 1 โดยจะฉีดในอาสาสมัคร รวม 18 คน จากนั้นจะดูผลทดสอบ ในระยะ 3 สัปดาห์ ว่ามีความปลอดภัย และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน มากน้อยแค่ไหน ก่อนจะเริ่มฉีดเข็มที่ 2 ต่อไป

องค์การเภสัชกรรม ประเดิมเข็มแรก ทดสอบวัคซีนโควิดในมนุษย์ระยะ 1

สำหรับ การศึกษาวิจัยจะแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 จำนวน 210 คน อายุ 18-59 ปี โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกศึกษาในอาสาสมัคร 18 คนก่อน เริ่มด้วยวัคซีนขนาดที่ต่ำที่สุด และค่อยเพิ่มไปยังขนาดที่สูงขึ้น และส่วนที่ 2 ศึกษาในอาสาสมัคร 192 คน จากนั้นจะวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเลือกให้ได้ขนาดหรือสูตรวัคซีนวิจัย 2 สูตร นำไปวิจัยต่อในระยะที่ 2 ประมาณเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยในอาสาสมัครอายุ 18-75 ปี จำนวน 250 คน สำหรับการศึกษาระยะที่ 2 คาดว่าจะทราบผลภายในปลายปีนี้

ในส่วนของอาสาสมัคร 460 คน ทุกคนต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติติดเชื้อโควิด19 และไม่มีประวัติแพ้ยาหรือวัคซีน โดยจะมีการตรวจคัดกรอง ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจเลือด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด