Spring News

สาธารณสุข แจงเงินจากพ.ร.ก.เงินกู้ ใช้ประโยชน์สูงสุดดูแลโควิด-19

26 เม.ย. 2564 เวลา 6:46 น.

กระทรวงสาธารณสุข เผยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ ใช้ในการจัดซื้อยา วัคซีน เวชภัณฑ์ควบคุมป้องกันโรคให้บุคลากรและผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด 19 เตรียมหอผู้ป่วย/โรงพยาบาลสนามรวมทั้งจ่ายเป็นค่าเยียวยา ค่าชดเชย ค่าเสี่ยงภัย เป็นต้น มีแผนการใช้ชัดเจนไม่ล่าช้าและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดของโรค

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรเงิน จาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ โควิด 19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 25,825.88 ล้านบาท ใช้ใน 39 โครงการโดยเป็นโครงการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  25,175.32 ล้านบาท  และหน่วยงานนอก ได้แก่ กระทรวง อว.,โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ,โรงพยาบาลตำรวจ,สำนักอนามัย กทม. จำนวน 650.56 ล้าน

ทั้งนี้เพื่อดำเนินการใน 5 แผนงาน ได้แก่ ค่าเยียวยา ค่าชดเชย ค่าเสี่ยงภัย อสม. 4,726.38 ล้านบาท ,จัดหายา วัคซีน ห้องปฏิบัติการ โดยกรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีน 2,655.30 ล้านบาท, การบำบัดรักษา ป้องกัน ควบคุมโรคและการวิจัย โดย สปสช. 6,764.90 ล้านบาท, เตรียมสถานพยาบาลในการรักษาและกักตัวผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ 10,182.73 ล้านบาท และรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาด 1,496.57 ล้านบาท

นายแพทย์สุระ กล่าวว่า ขณะนี้มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินไปแล้ว 13 โครงการ วงเงิน 17,610.48 ล้านบาท ได้แก่ ค่าบริการสาธารณสุข, ค่าตอบแทน อสม./อุปกรณ์ห้องแยกโรค ,พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ,จัดซื้อชุด PPE, Isolation Gown, N 95, Mask, วัคซีนโควิด 19, วัสดุควบคุมป้องกันโรค, เครื่องฉายรังสีรักษา, พัฒนาห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ/คุณภาพวัคซีน และค่าปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 5,859.92 ล้านบาท คิดเป็น 33.28 % ทั้งนี้ ยังมีโครงการที่รอจัดสรรอีก 26 โครงการ วงเงิน 8,215.40 ล้านบาท และมีวงเงินเหลือ 19,174.12 ล้านบาท

“การใช้เงินที่ได้มามีแผนการใช้ชัดเจน ครอบคลุมทุกมิติทั้งการควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล รวมถึงการวิจัยพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ ทำให้เรามียารักษาโรค มีวัคซีนเพียงพอกับกลุ่มเป้าหมาย มีการเพิ่มเตียง ขยายเตียงรักษาในรูปแบบต่างๆรองรับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเหมาะสมกับอาการ เจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจดูแลประชาชน โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย รัฐ เอกชน ประชาชน ที่สำคัญงบประมาณที่นำมาใช้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดของโรค เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ดีที่สุด”นายแพทย์สุระ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด