svasdssvasds

ธนาคารกรุงไทยอ่วม! พนักงานติดโควิด 11 ราย 7 สาขา สังผู้สัมผัสเสี่ยงกักตัว

ธนาคารกรุงไทยอ่วม! พนักงานติดโควิด 11 ราย 7 สาขา สังผู้สัมผัสเสี่ยงกักตัว

เช็กเลย! ธนาคารกรุงไทย แจ้งพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 11 ราย 7 สาขา สั่งพนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ตรวจหาเชื้อ และกักตัว พร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

วันที่ 2 พ.ค. 2564 เพจเฟซบุ๊ก Krungthai Care ธนาคารกรุงไทย แจ้งพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 11 ราย โดยมีสถานที่ดังนี้

กรุงเทพฯ

- สำนักงานใหญ่ อาคารสุขุมวิท ชั้น 19 จำนวน 1 ราย

- อาคารไสวบราวน์ 2 จำนวน 1 ราย

- สาขาสะพานขาว จำนวน 3 ราย

- สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ราย

สมุทรปราการ

- สำนักงานเขตบางพลี จำนวน 1 ราย

ปทุมธานี

- สาขาสเปลล์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จำนวน 1 ราย

สมุทรสาคร

- ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศสมุทรสาคร จำนวน 1 ราย

มาตรการด้านพนักงาน พนักงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวที่โรงพยาบาล ให้พนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานกลุ่มดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยธนาคารจะติดตามอาการของพนักงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

มาตรการด้านอาคารสถานที่แจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้ามาดำเนินการฉีดฆ่าเชื้อโรครายงานกระทรวงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรับทราบ

ธนาคารกรุงไทยอ่วม! พนักงานติดโควิด 11 ราย 7 สาขา สังผู้สัมผัสเสี่ยงกักตัว

ข้อมูลจาก : Krungthai Care

 

related