svasdssvasds

กลาโหมร่อนหนังสือถึง การท่าเรือ ขอใช้โกดังสเตเดียมตั้ง รพ.สนามคลองเตย

กลาโหมร่อนหนังสือถึง การท่าเรือ ขอใช้โกดังสเตเดียมตั้ง รพ.สนามคลองเตย

กลาโหมร่อนหนังสือถึง การท่าเรือ ขอใช้ โกดังสเตเดียม ตั้งโรงพยาบาลสนามรับมือสถานการณ์โควิดชุมชนคลองเตย ที่มีสภาพแออัด หากไม่นำเข้าสู่ระบบสาธารณสุขโดยเร็ว จะส่งผลให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข

วันที่ 3 พ.ค. 64 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ทำการแทน) ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ออกหนังสือถึง ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่อง ขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยใจความสำคัญได้ระบุว่า กระทรวงกลาโหมพิจารณาแล้วเห็นว่า ชุมชนคลองเตยและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีสภาพแออัดและประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กรณีพบการติดเชื้อฯ หากไม่นำเข้าสู่ระบบสาธารณสุข โดยเร็วและทันเวลา จะส่งผลให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข

ดังนั้น จึงขอให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการใช้อาคารโกดังสเตเดียม เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยใช้ศักยภาพและสถานที่ที่มีความพร้อมอยู่แล้ว เพื่อช่วยเหลือประชาชนและ เป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม) จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติและสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป

กลาโหมร่อนหนังสือถึง การท่าเรือ ขอใช้โกดังสเตเดียมตั้ง รพ.สนามคลองเตย

related