Spring News

ตลาดยิ่งเจริญ ประกาศปิดทุกโซน 7 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 10 ราย

15 พ.ค. 2564 เวลา 2:12 น.

ตลาดยิ่งเจริญ ประกาศปิดตลาดตั้งแต่ 16 พ.ค. เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 23 พ.ค. 64 หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 10 ราย ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตลาดฯตั้งแต่วันที่ 8 ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเองและ ครอบครัว

วันที่ 14 พ.ค. 2564 ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ออกหนังสือประกาศ เรื่องผลการตรวจเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศ และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภายในตลาดยิ่งเจริญ ทางสํานักงานเขตบางเขน ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับมาตรการเพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงปัจจุบัน
 

วันนี้ทางตลาดฯจึงประกาศการดําเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทางตลาดได้รับทราบผลการตรวจเชิงรุกผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มจํานวน 10 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (สีส้ม) ในพื้นที่ที่ตลาดฯได้ทําการปิดไปแล้ว (โดยได้ส่งแผนผังมาพร้อมกับประกาศนี้) จึงมียอดผู้ป่วยติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2564 รวม 24 ราย

2.เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดโรค และการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่ทันท่วงที “ตลาดยิ่งเจริญ” จึงปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และมีกําหนดเปิดตลาดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

3.สําหรับ “ผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงานข้ามชาติ บุคลากร รวมทั้งชุมชนหลังตลาด” ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองจะมาทําการตรวจหาเชื้อทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2564 โดยทางตลาดจะดําเนินการจัดคิวรายชื่อเพื่อให้เข้ารับการตรวจ โดยจะให้ผู้จัดการพื้นที่แจ้งนัดหมาย

4.กําหนดหลักปฏิบัติในช่วงเวลาที่ตลาดปิดให้บริการ ผู้ค้า ผู้ช่วยค้า แรงงานข้ามชาติ บุคลากร และชุมชนหลังตลาด ต้องพักอาศัยอยู่บ้าน ห้ามเดินทางไปสถานที่อื่น เพื่อหยุดการรับและแพร่โรค โดยหากพบว่ามีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม ทางตลาดจําเป็นต้องยกเลิกการเช่าการจ้าง และห้ามเข้าตลาดอีกต่อไป

5.สําหรับลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการตลาดฯตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ขอให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง ครอบครัว หากมีอาการที่เสี่ยงการติดเชื้อ ขอให้ไปพบหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐใกล้บ้าน

ตลาดยิ่งเจริญ ประกาศปิดทุกโซน 7 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 10 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด