Spring News

ปิด "โรงงานแคลคอมพ์" เพชรบุรี ห้ามคนงานออก 14 วัน หลังเจอโควิดพุ่ง 682 ราย

21 พ.ค. 2564 เวลา 1:52 น.

คลัสเตอร์โรงงาน "แคลคอมพ์" จ.เพชรบุรี ติดโควิด 682 ราย จากการตรวจเชิงรุกโควิดจำนวน 3,600 คน ซึ่งทางโรงงานสมัครใจขอปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 14 วัน ดูแลพนักงานถูกกักตัวห้ามออก

 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยวานนี้ 20 พ.ค. 2564 ตรวจเชิงรุกไปกว่า 3,000 คน มีตัวเลขผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์โรงงาน 682 ราย

 ทั้งนี้ มีการปิดโรงงานแล้วทุกอาคารในส่วนของแรงงานต่างด้าว จำนวน 3,600 คนให้กักตัวอยู่ภายในโรงงาน พร้อมมีอาหารให้รับประทานครบ 3 มื้อ ส่วนแรงงานที่อยู่หอพักด้านนอก ก็จะกักตัวหรือ seal ให้อยู่แต่ในที่พัก โดยโรงงานดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายอาหาร 3 มื้อเช่นกัน

ปิด "โรงงานแคลคอมพ์" เพชรบุรี ห้ามคนงานออก 14 วัน หลังเจอโควิดพุ่ง 682 ราย

เปิดคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 790/2564เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้มีคำสั่งที่ 784/2564ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ห้ามบุคคลเข้าไปหรือออกจากอาคารสถานที่เป็นการชั่วคราวและจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น

 จังหวัดเพชรบุรีได้รับรายงานผลการสอบสวนโรคจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ว่ามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 และต่อมาทางบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งความประสงค์หยุดกิจการสถานประกอบการโรงงาน ของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอเขาย้อยและอำเภออื่น ๆ

จึงอาศัยอำนาจตามความในตามมาตรา 22 มาตรา 34 (7) และมาตรา 35 (1) (3) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ประกอบข้อ 1ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 13ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ข้อ 1 และข้อ 8 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15)ลงวันที่ 25ธันวาคม พ.ศ.2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 89/พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 784 /2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 138 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

สำหรับแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างด้าวของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอให้ดำเนินการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย หรือสถานที่ ที่ทางราชการกำหนด เป็นเวลา 14วัน

ข้อ 2 เนื่องจากพื้นที่ตำบลสระพัง และตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย เป็นพื้นที่เสี่ยง ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันมีให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่น

จึงห้ามแรงงานชาวไทยหรือแรงงานต่างด้าว ของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว

เว้นแต่ ได้รับอนุญาตหรือผ่อนผันซึ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด