Spring News

ปราจีนบุรี พบ คลัสเตอร์ผู้สูงอายุ ในศูนย์ฯ คามิลเลียน ติดโควิดแล้ว 13 ราย

21 พ.ค. 2564 เวลา 4:56 น.

ปราจีนบุรี สั่งปิดศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลียม อ.ศรีมโหสถ ห้ามเข้า-ออก 21 พ.ค. - 3 มิ.ย.64 หลังพบกลุ่ม “คลัสเตอร์ผู้สูงอายุ” ติดเชื้อโควิด19 ในศูนย์ฯ แล้ว 13 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ปราจีนบุรี ออกคำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ด้วยได้รับรายงานจาก อำเภอศรีมโหสถว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกบีบ อำเภอศรีมโหสถ จำนวน 13 ราย และจากการประเมินสถานการณ์ของทีมงานสาธารณสุขมีแนวโน้มจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว พักอาศัยรวมกันและมีการทำกิจกรรมร่วมกัน

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 112564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จึงมีคำสั่งดังนี้

1. ปิดศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เชนเตอร์ ปราจีนบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว

2. ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กรณีคำสั่งใดชัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด