Spring News

ความคืบหน้าวัคซีนทางเลือก องค์การเภสัชฯ คาด นำเข้าโมเดอร์นา 5 ล้านโดส

23 พ.ค. 2564 เวลา 9:10 น.

ความคืบหน้าล่าสุดของวัคซีนทางเลือก รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคาดการณ์ ปริมาณสั่งซื้อ 5 ล้านโดส ซึ่งอยู่ในระหว่างทบทวนจำนวนร่วมกันอีกครั้ง ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

เบื้องต้น คาดการณ์ สั่งซื้อโมเดอร์นา 5 ล้านโดส

ความคืบหน้าล่าสุด เกี่ยวกับวัคซีนทางเลือก องค์การเภสัชกรรม ได้เปิดเผยว่า ภญ. ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าวข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือก เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า วัคซีนทางเลือกเป็นวัคซีนที่นอกเหนือจากวัคซีนที่อยู่ในแผนการจัดซื้อของรัฐบาล

เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมมือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกดังกล่าว

โดยวัคซีนยี่ห้อที่จะจัดหามาในช่วงแรกนี้คือโมเดอร์นา  ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนรวบรวมจำนวนความต้องการ

เบื้องต้นสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคาดการณ์ ปริมาณสั่งซื้อจำนวน 5 ล้านโดส ซึ่งอยู่ในระหว่างทบทวนจำนวนร่วมกันอีกครั้ง ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

วัคซีนโควิด-19

เงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตวัคซีน

รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าวต่อไปว่า การจัดซื้อวัคซีนทางเลือกนั้น มีเงื่อนไขการขายของผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศเองที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ซื้อวัคซีน เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อและบริหารจัดการตามแนวทางของการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไข ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ Conditional Approval for Emergency Use 

ซึ่งในส่วนวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นานี้ ผู้ผลิตต้องการให้ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการ องค์การเภสัชกรรมจึงเข้ามาร่วมดำเนินการ

ส่วนยี่ห้ออื่นนั้นขึ้นกับอยู่เงื่อนไขการขายของผู้ผลิตว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้ดำเนินการเช่นกัน ไม่ได้มีการปิดกั้นช่องทางการนำเข้าวัคซีนทางเลือกผ่านโรงพยาบาลเอกชนหรือภาคเอกชนอื่นๆ แต่อย่างใด 

โควิด-19

ค่าใช้จ่าย

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับรายการกิจกรรมต่าง ๆในการดำเนินงานของแต่ละยี่ห้อ  อาทิ ค่าจัดส่ง ค่าคลังจัดเก็บ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ นอกจากนั้นจะเป็นค่าบริหารจัดการของแต่ละโรงพยาบาลเอง ซึ่งจะมีการกำหนดราคาควบคุมที่เป็นมาตรฐานในระดับที่สมเหตุสมผล  

ส่วนเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเป็นไปตามกลไกของระบบภาษีของประเทศ ไม่ได้มีการคิดซ้ำซ้อน ซึ่งรายละเอียดที่ถูกต้องนั้น กรมสรรพากรได้ออกมาชี้แจงแล้วนั้น

องค์การเภสัชกรรมยืนยันการดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและทุกภาคส่วนกำลังเร่งดำเนินการจัดหาวัคซีนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างทั่วถึง

ที่มา องค์การเภสัชกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด