Spring News

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับใหม่ ล่ารายชื่อออนไลน์ได้

28 พ.ค. 2564 เวลา 0:53 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับใหม่ ปรับแก้สาระสำคัญ ให้สามารถระดมชื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยเปลี่ยนสาระสำคัญ จากเดิมที่การเข้าชื่อเสนอกฎหมายจะต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามในกระดาษ แต่ในมาตรา 8 วรรค 5 ของกฎหมายฉบับใหม่นี้ระบุว่า ให้สามารถระดมชื่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ระบุชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

ล่ารายชื่อออนไลน์

 นอกจากนี้ ในมาตรา 8 วรรค 6 ระบุเพิ่มเติมว่า หากมีการร้องขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนเป็นผู้รวบรวมรายชื่อ โดยมีระบบสารสนเทศที่ยืนยันตัวตนได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก็สามารถแจ้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ตามการแก้ไขกฎหมายใหม่นี้ สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ที่กำหนดให้ตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอกฎหมายเป็นเงินจำนวน 20 ล้านบาทต่อปีในช่วงสามปีแรก

 

ทั้งนี้ การระดมชื่อเพื่อเสนอและแก้ไขกฎหมาย กรณีเป็นพระราชบัญญัติทั่วไป ต้องมีรายชื่ออย่างน้อยหนึ่งหมื่นรายชื่อ และหากเป็นการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องมีรายชื่ออย่างน้อยห้าหมื่นรายชื่อ

 สำหรับหมวดหมู่ของกฎหมายที่ประชาชนสามารถเสนอและแก้ไขได้ ได้แก่กฎหมายที่มีหลักการเกี่ยวกับหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด