svasdssvasds

PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID–19 โครงการมาใหม่ ซัพพอร์ต โรงพยาบาลสนาม ทั่วประเทศ

PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID–19 โครงการมาใหม่ ซัพพอร์ต โรงพยาบาลสนาม ทั่วประเทศ

ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดูสถานการณ์แล้วมีทีท่าว่า หลังจากนี้ศึกจะหนักขึ้นทุกวัน PEA จึงร่วมเป็นกองหนุน จัดทำโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 โดยมอบสารพัดสิ่งของเครื่องใช้ กระจายความช่วยเหลือไปยัง โรงพยาบาลสนาม ทั่วประเทศ

สถานการณ์ COVID-19 ระลอก 3 ในประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอ โรงพยาบาลสนาม จึงเป็นกำลังสำคัญในการรองรับผู้ป่วยที่อาการไม่หนักหรือไม่แสดงอาการทั่วประเทศ PEA

   โครงการใหม่โดย PEA รัฐวิสาหกิจไทย ทำอะไรในช่วงโควิด 19   

น้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้ง เราจึงได้เห็นการส่งต่อความช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในรูปแบบต่างๆ ล่าสุดรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ก็ร่วมเสริมทัพให้โรงพยาบาลสนามทั่วไทย โดยจัดทำโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19  

โครงการนี้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยมีนายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ วีรกร  อ่องสกุล กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วย COVID-19 ในเรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานหญิงกลาง โดยมี นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง เป็นผู้รับมอบ

PEA covid-19

   รายละเอียดในโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19   

PEA ดำเนินโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA  ดังนี้

  • 1. ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงปลอดภัยและสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
  • 2. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของเครื่องใช้ น้ำดื่ม PEA ชื่นใจ จำนวน 50,000 ขวด ให้โรงพยาบาลสนาม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานหญิงกลาง 
  • 3. มอบถังขยะติดเชื้อให้แก่โรงพยาบาลสนามที่ยังขาดแคลน จำนวน 140 ใบ
  • 4. ช่วยเหลือรับซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนในพื้นที่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ถังขยะติดเชื้อ

และเนื่องจากวัสดุ เช่น สิ่งของ กระดาษ แก้ว พลาสติก เป็นของที่ต้องใช้และจะต้องกำจัดอย่างถูกวิธี PEA จึงจัดขบวนรถส่งมอบถังขยะติดเชื้อ สิ่งของเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและผู้ป่วย COVID-19 ในโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 นี้ ไปยังโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

นอกเหนือจากนี้ PEA ยังสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันเชื้อ COVID-19 ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการแสดงไมตรีจิตในยามที่กำลังเผชิญวิกฤต และเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศ 

ที่มา : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

related