Spring News

ชลบุรีเฮ! ผู้ว่าฯ ผ่อนคลาย สวนน้ำ ฟิตเนส นวดฝ่าเท้ากลับมาเปิดบริการได้

12 มิ.ย. 2564 เวลา 5:06 น. 11

ชลบุรีเฮ! ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งผ่อนคลายให้กิจการนวดฝ่าเท้า สระว่ายน้ำ สวนน้ำ สนามกีฬา ฟิตเนส กลับมาเปิดได้ มีผล 14 มิ.ย.นี้ ชี้แม้โควิดยังแพร่ระบาด แต่ควบคุมได้ เพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ

วันนี้(วันที่ 12 มิถุนายน 2564)สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 34/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ลงนามโดยนายภครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ชลบุรี

คำสั่งระบุว่าด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ แต่ยังคงควบคุมและระบุสถานที่มาของการแพร่ระบาดของโรคได้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพและผลกระทบทางเศรษฐกิจ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงมีมติให้ผ่อนคลายหรือทำกิจการ กิจกรรมบางอย่างได้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดในทุกท้องที่ของจังหวัดชลบุรีดังต่อไปนี้

1. กิจการนวดเพื่อสุขภาพ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการนวดฝ่าเท้าและให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการมีมาตรการในการดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

1.1 ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดและจำกัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง ต่อคนต่อครั้ง

1.2 ให้เว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการแต่ละรายไม่น้อยกว่า 1 เมตร

1.3 ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการส่วนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

2. สระว่ายน้ำ สวนน้ำ ทั้งบริเวณภายในและนอกอาคารสามารถเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

3. สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 4

4. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันเกินกว่า 50 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ชลบุรีเฮ! ผู้ว่าฯ ผ่อนคลาย สวนน้ำ ฟิตเนส นวดฝ่าเท้ากลับมาเปิดบริการได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด