กทม. เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

28 มิ.ย. 2564 เวลา 4:03 น. 1

กทม. เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และจะทยอยฉีดเพิ่มเติมแก่ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มศว. ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข้าราชการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักการศึกษา โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้เกี่ยวข้อง นำตรวจเยี่ยมและรายงานข้อมูล ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กทม. เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักการศึกษา ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กว่า 8,000 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเพื่อความปลอดภัยของทุกคน 

สำหรับในระยะนี้จะเป็นการฉีดวัคซีนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 3,842 คน ซึ่งกำหนดนัดหมายฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 26 - 27 มิ.ย. 64 จำนวน 1,696 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  วันที่ 28 - 29 มิ.ย. 64 จำนวน 1,351 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  วันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 64 จำนวน 795 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และในระยะต่อไปจะทยอยฉีดวัคซีนเพิ่มเติมแก่ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ พี่เลี้ยง แม่ครัว รปภ. นักการ ครูสอนภาษาต่างประเทศ พระสงฆ์ นักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

กทม. เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

อนึ่ง ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง มีบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาเพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ จากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจิตอาสา จำนวนประมาณ 200 คน ที่คอยดูแลความสะดวกให้กับประชาชนที่รับบริการ อีกทั้งยังมีความสะดวกการเดินทาง มีบริการน้ำดื่ม มีการจัดการสถานที่ที่มีระยะห่างที่เหมาะสม ห้องสุขามีจำนวนเพียงพอ สถานที่สะอาดเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขทุกด้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด