Spring News

อสส. ยืนยัน ไม่มีใครส่งร่างสัญญาจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา มาให้ตรวจ

02 ก.ค. 2564 เวลา 7:05 น. 2

สำนักงานอัยการสูงสุด แถลงการณ์โต้ ถูกอ้างใช้เวลาตรวจร่างสัญญาจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา ค้างอยู่หลายเดือน ยืนยัน ไม่มีใครส่งร่างมาให้ตรวจและที่ผ่านมาได้ใช้เวลาพิจารณาตรวจร่างให้องค์การเภสัชกรรม และกรมควบคุมโรค เพียง 1-5 วันเท่านั้น

2 ก.ค.64 สำนักงานอัยการสูงสุดชี้แจงกรณีการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) ตามที่มีบุคคลให้ข่าวทางสื่อมวลชนว่าสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ยังไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ เพราะองค์การเภสัชกรรมยังไม่ได้เซ็นสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) กับผู้ขาย เพราะการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ยังคงค้างอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนั้น สำนักงานอัยการสูงสุดขอชี้แจงว่า

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. ข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริง เพราะไม่เคยมีหน่วยงานใดหรือองค์กรใดส่งร่างสัญญาเกี่ยวกับ การจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างแต่อย่างใด

2. ที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุดเคยได้รับการร้องขอจากองค์การเภสัชกรรม ให้ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนชิโนแวค (Sinovac) ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาตรวจร่างสัญญาให้กับองค์การเภสัชกรรม แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน และสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการร้องขอจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค ให้ตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) ซึ่งทั้งสองสัญญาสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ตรวจร่างสัญญาให้กับสองหน่วยงานดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน เท่านั้น

โดยการพิจารณาตรวจร่างสัญญาดังกล่าวข้างต้น สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19) ที่สังคมไทยเรากำลังเผชิญอยู่และเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ล่วงพ้นไป สำนักงานอัยการสูงสุดจึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอันดับแรก

อสส. ยืนยัน ไม่มีใครส่งร่างสัญญาจัดซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา มาให้ตรวจ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด