เอ็นไอเอ ปั้นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านหลักสูตรPPCIL ปี3 ฝ่าวิกฤตโควิด-19

03 ก.ค. 2564 เวลา 5:54 น. 4

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเอ็นไอเอ เปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐ เอกชน รุ่นที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ในการพัฒนานโยบายเชิงนวัตกรรมสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “NIA เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ ภาคการผลิต และภาคสังคมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และสิ่งสำคัญของการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติคือการพัฒนาให้คนที่อยู่ในระบบนี้มีศักยภาพพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change maker)

ดังนั้นจึงพัฒนาหลักสูตร PPCIL ขึ้นสำหรับผู้นำในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน การเมือง ความมั่นคง ตลอดจนภาคการศึกษา ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม และจากความสำเร็จในการดำเนินหลักสูตร PPCIL ทั้ง 2 รุ่นที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าการเป็น change maker ไม่สามารถทำนวัตกรรมเชิงกระบวนทัศน์ความคิดเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสามารถทำให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงจากหน่วยงานหนึ่งหรือกลุ่มคนหนึ่ง ไปอีกกลุ่มคนหนึ่งซึ่งไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน ถือเป็นการตอกย้ำประเด็นที่ว่า “นวัตกรรมทำคนเดียวไม่ได้” ผู้นำรุ่นใหม่จึงต้องเป็นสะพานเชื่อมที่จะสร้างโอกาสทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในสังคม และท้ายที่สุด ทั้งสองเรื่องนี้จะนำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือป้องกันสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นมา นั่นคือการสร้างนโยบายหรือกฎเกณฑ์ที่เราเรียกว่าพันธะสัญญาทางสังคมในรูปแบบใหม่ขึ้นมา

เอ็นไอเอ ปั้นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านหลักสูตรPPCIL ปี3 ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ขณะที่ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า “หลักสูตร Public and Private Chief Innovation Leadership หรือ PPCIL เป็นหลักสูตรที่มีระบบการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่การบรรยายแบบหลักสูตรทั่วไป แต่จะเป็นการรับฟังความคิดเห็น การวิพากษ์ หรือวิจารณ์ จากวิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เห็นมุมมองของการแก้ไขปัญหา ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของชีวิตจริง

โดยวิทยากรแต่ละท่านนั้นเป็นสุดยอดกูรูด้านนโยบายนวัตกรรมแท้จริง ผู้เข้าร่วมอบรบจะสามารถนำแนวคิดด้านนวัตกรรมมาแก้ปัญหาของประเทศโดยการใช้มุมมองที่แตกต่างและการร่วมกันสร้างนโยบายที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สื่อสารมวลชน ภาคการเมือง ฯลฯ ซึ่งนอกเหนือจากองค์ความรู้ที่ได้รับแล้วสิ่งสำคัญคือ เครือข่ายของคนที่มีหัวใจในการขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรมเหมือนกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในมิติเทคโนโลยีมากขึ้น

 ทั้งนี้ได้คำนึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วม และความปลอดภัยที่มีมาตรฐานของภาครัฐ เพื่อทำให้ทุกคนที่แม้อยู่ไกลทางออนไลน์แต่รู้สึกเสมือนอยู่ใกล้กันและสามารถทำโครงการด้วยกันได้ราบรื่น สำหรับในปีนี้ PPCIL รุ่นที่ 3 มีผู้เข้าอบรมที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 75 คน จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ โดยจะมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 40 ท่าน ร่วมกระบวนการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด