Spring News

www.sso.go.th ลิงค์ขึ้นทะเบียนประกันสังคม เช็กสิทธิรับเงินเยียวยาล่าสุด

14 ก.ค. 2564 เวลา 6:57 น. 7.0k

www.sso.go.th ลิงค์เว็บไซต์ขึ้นทะเบียนประกันสังคม เช็กสิทธิรับเงินเยียวยาล่าสุด รองรับผู้ประกันตน ม.33 , ผู้ประกันตนมาตรา 39, ผู้ประกันตนมาตรา 40 ฯลฯ สามารถดำเนินการได้แล้วตั้งแต่วันนี้

เช็กสิทธิประกันสังคม

www.sso.go.th เว็บไซต์ประกันสังคม รองรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ และยังตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยาล่าสุดได้ตามวิธีการดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

www.sso.go.th ลิงค์ขึ้นทะเบียนประกันสังคม เช็กสิทธิรับเงินเยียวยาล่าสุด

เช็กสิทธิประกันสังคม ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

- เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

- เลือกหมวดตามสิทธิของท่าน อาทิ ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) หรือ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40

- กรอกเลขบัตรประชาชน และดำเนินการตามระบบจนเสร็จสิ้นขั้นตอน

- ระบบจะยืนยันผ่าน SMS เบอร์โทรศัพท์ของท่าน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด