svasdssvasds

สธ.ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ซองบุหรี่ซิกาแรตแบบเรียบชุดใหม่ มีผล 11 ม.ค.65

สธ.ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ซองบุหรี่ซิกาแรตแบบเรียบชุดใหม่ มีผล 11 ม.ค.65

สธ. ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบซองบุหรี่ซิกาแรตแบบเรียบชุดใหม่ ทดแทนชุดเดิมที่ใช้จัดพิมพ์ลงบนซองมานานกว่า 2 ปี ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 11 มกราคม 2565

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ ซึ่งกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรตเพื่อขายในประเทศไทย ต้องปรับเปลี่ยนซองบุหรี่ซิกาแรตให้มีรูปแบบใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับบุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในซองหรือหีบห่อรูปแบบเก่า ยังคงสามารถขายได้ต่อไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 เท่านั้น

สาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ฉบับใหม่นี้ เป็นการปรับเปลี่ยนฉลากรูปภาพ และข้อความคำเตือนถึงพิษภัยและอันตรายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบชุดใหม่ ทดแทนชุดเดิมที่ใช้จัดพิมพ์ลงบนซองมานานกว่า 2 ปี ซึ่งการปรับเปลี่ยนชุดฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนนี้ เพื่อป้องกันความคุ้นชิน คุ้นเคย จนทำให้ประสิทธิภาพของการกระตุ้นเตือนถึงอันตรายลดลง ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับคำแนะนำ และแนวปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC) นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดรูปแบบของซองหรือหีบห่อบุหรี่ซิกาแรต ให้ทุกยี่ห้อมีลักษณะรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ผู้จำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตรายย่อย ที่ยังมีบุหรี่ที่บรรจุอยู่ในซองรูปแบบเก่าคงค้างอยู่ ร้านค้าปลีกยังสามารถขายได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 เท่านั้น หรือหากมีความกังวลว่า จะไม่สามารถขายหมดได้ตามกำหนดเวลา ขอให้ร้านค้าปลีกติดต่อตัวแทนผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า ผู้ผลิต เพื่อส่งคืนบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่าต่อไป  

กรมควบคุมโรค ขอเน้นย้ำไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีการลงตรวจบังคับใช้กฎหมายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ หากพบร้านค้าฝ่าฝืนขายบุหรี่  ซิกาแรตซองรูปแบบเก่า หลังจากวันที่ 10 เมษายน 2565 จะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852

รูปซองบุหรี่ใหม่

สธ.ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ซองบุหรี่ซิกาแรตแบบเรียบชุดใหม่ มีผล 11 ม.ค.65 สธ.ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ซองบุหรี่ซิกาแรตแบบเรียบชุดใหม่ มีผล 11 ม.ค.65

related