Spring News

ครม. ไฟเขียว มาตรการช่วยลดค่าเทอมนักเรียน-นักศึกษา ตลอดภาคเรียน 1/2564

27 ก.ค. 2564 เวลา 9:02 น.

ไฟเขียว! ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยลดค่าเทอม เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง ออกกฎลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ทั้งระดับพื้นฐานทุกสังกัด ตั้งแต่นักเรียนยันนิสิต/นักศึกษา

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) กรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564  เเบ่งเป็นสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน/จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้ /รวมไปถึงลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 2563

นอกจากนี้ยังมีมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม หรือ อว กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท 

กลุ่มเป้าหมาย  คือ นิสิต/นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4  โดยค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50  และ 50,001 - 100,000 บาท ลดร้อยละ 30 และเกิน 100,000 บาท ลดร้อยละ 10  โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50  และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ค่าเล่าเรียนต่อค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

และกระทรวง อว. ยังขอให้พิจารณาเพิ่มเติม ทั้งขยายเวลาผ่อนชำระ จัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมสำหรับยืมเรียนออนไลน์ รวมทั้งลดค่าหอพักด้วย

 

ทั้งนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ศธ. และ อว. จะได้เร่งจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนแหล่งเงิน ตามขั้นตอนของ พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 รวมทั้ง จะมีการกำหนดกลไกการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผ่านระบบบัญชีธนาคาร พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด