svasdssvasds

สธ.ยัน คณาจารย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดซื้อวัคซีนโควิด วอนสังคมเข้าใจ

สธ.ยัน คณาจารย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดซื้อวัคซีนโควิด วอนสังคมเข้าใจ

กระทรวงสาธารณสุข ออกแถลงการณ์ ขอให้สังคมเข้าใจ คณาจารย์ด้านวิชาการ ของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการกำหนดนโยบายใดๆ หรือจัดซื้อวัคซีนตามที่มีบางกลุ่มออกมากล่าวอ้างด้วยถ้อยคำที่รุนแรง

 ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงการ์ถึง กรณีแสดงความคิดเห็นต่อคณาจารย์ด้านวิชาการ ของกระทรวงสาธารณสุข ตามที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มด้วยถ้อยคำที่รุนแรง จนมีผลกระทบต่อการทำงาน และการดำเนินชีวิตในประจำวันของคณาจารย์ในคณะที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ,ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 87 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 332,299 โดส

• สธ. ขอประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้ออีก 2 สัปดาห์ เพื่อ ลดติดเชื้อโควิด เสียชีวิต

• ยอดเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด ในพื้นที่ กทม. ใกล้วิกฤติ เกือบเต็ม 100%

 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบัน มาช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 

โดยที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์สถาบันการแพทย์ต่างๆ ตั้งแต่ก่อนระบาดโควิด-19 โดยทุกท่านให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในฐานะนักวิชาการอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

สธ.ยัน คณาจารย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดซื้อวัคซีนโควิด วอนสังคมเข้าใจ

 นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า อาจารย์ทุกท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย หรือการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ และวัคซีน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขขอขอบพระคุณ ชื่นชม และให้กำลังใจคณาจารย์ทุกท่าน ในความเสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติ และขอให้สังคมร่วมเข้าใจและรับทราบ บทบาทที่มีคุณค่ายิ่งของคณาจารย์ทุกท่านในครั้งนี้

related