svasdssvasds

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ยา "ฟาวิพิราเวียร์" ผู้ป่วยโควิด-ผู้ตรวจ "ATK" เป็นบวก

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ยา "ฟาวิพิราเวียร์" ผู้ป่วยโควิด-ผู้ตรวจ "ATK" เป็นบวก

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้แจกยา "ฟาวิพิราเวียร์" แก่ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้มีผลตรวจ Antigen Test Kit "ATK" เป็นบวก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2564 เรื่อง แนวทางการให้บริการยาฟาวิพิราเวียร์ และยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วยชุดตรวจสำหรับโควิด-19 ประเภท Antigen Test Kit แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test Kit) หรือ ATK โดยกำหนดขั้นตอนเภสัชกรชุมชน ประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยโควิดหรือผู้สงสัยติดเชื้อเพื่อคัดกรองเบื้องต้นว่าควรได้รับการตรวจ และเป็นผู้จ่าย ATK

 กรณีผลตรวจ ATK แสดงผลเป็นลบ เภสัชกรชุมชนให้คำปรึกษาแก่ผู้สงสัยติดเชื้อให้ยังคงแยกกักตัวจากผู้อื่น สังเกตอาการรตนเองในระหว่างกักตัว และ แนะนำให้ตรวจหาเชื้อโควิดซ้ำหลังจากตรวจครั้งแรกประมาณ 3-7 วัน หรือตรวจอีกครั้งทันที เมื่อผู้กักตัวสังเกตว่ามีอาการคล้ายการติดเชื้อโควิด โดยให้เภสัชกรชุมชนติดตามอาการผู้กักตัวเป็นระยะ ๆ จนหมดระยะเวลากักตัว

กรณีผลตรวจ ATK แสดงผลว่าติดเชื้อโควิด ให้เภสัชกรชุมชนประเมินความรุนแรงของผู้ป่วยว่าเป็นสีเขียว เหลือง หรือแดง และให้คำปรึกษาในการดูแลตนเอง ทั้งนี้ให้จัดเตรียมยาเพื่อใช้สำหรับกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolationจัดส่งให้แก่ผู้ป่วยที่บ้าน และติดตามอาการและผลการใช้ยาของผู้ป่วยเป็นะระยะ ๆ ตามมาตรฐานการบริบาลทางเภสัชกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• "อนุทิน" ยัน "ฟาวิพิราเวียร์" มีประสิทธิภาพ ชี้ "ซิโนแวค" มีคุณภาพต้านโควิด

• ไทยใช้ "ยาฟาวิพิราเวียร์" ในผู้ป่วยโควิด วันละเกือบ 1 ล้านเม็ด

วิธีรับยา ฟาวิพิราเวียร์ ฟรี จากศิริราช สำหรับผู้ติดเชื้อโควิดนอกระบบ

 สำหรับรายการยาสำหรับ Home Isolation ประกอบด้วยรายการยาจำเป็นสำหรับการรักษาตนเองตามอาการ และยาต้านโควิด-19 

ตามแนวทางที่กรมการแพทย์กำหนด ดังนี้

1. ยาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม สำหรับลดไข้ แก้ปวด จานวน 30 เม็ด รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4 – 6 ชั่วโมง เวลามีไข้

2. ยาเด็กซ์โทรเมทอร์แฟน สำหรับแก้ไอแห้ง จานวน 30 เม็ด รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

3. ยาอะเซทิลซีสทีน สำหรับละลายเสมหะ จานวน 20 เม็ดหรือ 20 ซอง ละลายยา 1 เม็ด หรือ 1 ซอง ในน้ำ 1 แก้ว รับประทาน วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า หรือ เย็น

4. ยาคลอเฟนนิรามีน 4 มิลลิกรัม สำหรับลดน้ามูก จานวน 30 เม็ด รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า

5. ผงเกลือแร่ ORS สำหรับท้องเสีย จานวน 5 ซอง ละลายผงเกลือแร่ 1 ซองในน้ำ 1 แก้ว จิบแทนน้ำ เมื่อท้องเสีย น้ำเกลือแร่ไม่ควรเก็บเกิน 24 ชั่วโมง

6. ยาฟ้าทะลายโจร สำหรับลดไข้ แก้เจ็บคอและต้านเชื้อโควิด-19 จานวน 60 เม็ด รับประทาน ครั้งละ 3 – 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน (โดยให้มีปริมาณของ Andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน)

7. ยาฟาวิพิราเวียร์ 200 มิลลิกรัม สำหรับต้านเชื้อโควิด-19 จานวน 50 – 64 เม็ด

วันแรก รับประทาน ครั้งละ 9 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น

วันที่ 2 – 5 รับประทาน ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น

กรณีน้ำหนักตัว มากกว่า 90 กิโลกรัม

วันแรก รับประทาน ครั้งละ 12 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น

วันที่ 2 – 5 รับประทาน ครั้งละ 5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น

8. รายการยาอื่น ๆ ตามแนวทางการรักษาโรคโควิด-19 ของกรมการแพทย์

 

 กรณีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงขึ้นถึงขั้นที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ เภสัชกรชุมชนจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังสถานพยาบาลต่อไป

ทั้งนี้ ให้นายกสภาเภสัชกรรมเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้นายกสภาเภสัชกรรมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่นายกสภาเภสัชกรรมเห็นสมควรอาจเสนอให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ 16 ส.ค.2564

รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม

related