svasdssvasds

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งปิด "ชุมชนไทยใหม่" 14 วัน ผวาคลัสเตอร์ใหญ่!

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งปิด "ชุมชนไทยใหม่" 14 วัน ผวาคลัสเตอร์ใหญ่!

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งปิดทางเข้า-ออก "ชุมชนไทยใหม่" หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สกัดโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 ก.ย. 64

5 กันยายน 2564 มีรายงานว่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการตรวจเชิงรุกในชุมชนชาวไทยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และได้นำเข้ารับการกักกันตัว ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชน (Community Isolation) ตำบลเกาะแก้ว ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสะปำธรรมาราม

จำเป็นต้องดำเนินมาตรการควบคุมและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางและการรวมกลุ่มของบุคคลในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่แพร่ระบาดอย่างรัดกุมนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 15,452 ราย สะสม 1,280,534 ราย เสียชีวิต 224 ราย

หมอธีระวัฒน์ ระบุ ฉีดวัคซีน "ซิโนแวค" 2 เข็ม แล้วบูสต์ต่อเข็ม 3 ภูมิสูงทันที

สธ.เผย แนวโน้มโควิดไทยลดลง การจัดซื้อวัคซีนทุกตัวโปร่งใส ไม่มีเงินทอน

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 52/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564  จึงลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 4 กันยายน 2564  คำสั่งที่ 5266 /2564 กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปิดพื้นที่รอบชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 3  ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉิน ทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

2.กำหนดมาตรการควบคุมจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตามแผนที่แนบท้ายคำสั่ง ดังนี้

จุดตรวจคัดกรอง บริเวณทางเข้าชุมชนไทยใหม่ ซอยเกาะแก้ว 6 มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต สถานีตำรวจ ภูธรเมืองภูเก็ต ชุดรักษาความปลอดภัยประจำตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 3 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการประจำจุดตรวจคัดกรองดังกล่าวข้างต้น ควบคุมพื้นที่และเส้นทางเข้า - ออก เป็นผลัดตลอด 24 ชั่วโมง

3.ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตรวจคัดกรองตามข้อ 2. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

4.มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองภูเก็ต จัดบุคลากรเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ตามมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK หรือ RT - PCR ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หากพบผู้ใดมีอาการซึ่งเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการหรือเข้ารับการบำบัดรักษา ยังสถานที่ที่ทางราชการกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับ

จุดตรวจคัดกรอง และทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด - 19 สถานที่สาธารณะ ถนน และจัดหา ดูแลช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 3ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564

"ชุมชนไทยใหม่" "ชุมชนไทยใหม่"

"ชุมชนไทยใหม่"

related