Spring News

NEWS รุกธุรกิจการเงิน เพิ่มทุน 540 ลบ. โตรับตลาดเงินดิจิทัล 65

10 ก.ย. 2564 เวลา 3:28 น. 521

NEWS รุกธุรกิจด้านการเงิน มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจร โดยมีการเพิ่มทุน PP จำนวน 540 ลบ. เพื่อเสริมศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต เชื่อมั่นรายได้จะก้าวกระโดดและรับเงินดิจิทัลตลาดโลกในปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ NEWS ครั้งที่ 10/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เสนอให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 160,872,208,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 190,872,208,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 30,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยเป็นการเพิ่มทุนจะเป็นแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนคือ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เป็นแหล่งเงินทุนแก่บริษัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว และเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระยะยาว

ซึ่งบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 ราย เป็นผู้สนใจด้านการลงทุน มีความรู้ประสบการณ์และความสามารถ ได้แก่ นางสาวอรอร อัครเศรณี นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ และนางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มทุนเพื่อให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแล้ว ทั้ง 4 ท่านจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเดินหน้ากลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้ง 4 รายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน กำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาหุ้นละ 0.0180 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 540,000,000 บาท คาดว่าหากได้รับการอนุมัติเพิ่มทุนฯจากผู้ถือหุ้น จะดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายในเดือน ธันวาคม 2564

โดยประโยชน์ที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้คือ มีแหล่งเงินทุนที่แน่นอนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยทางอ้อมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นไปอย่างวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ โดยมีเงินทุนรองรับในการดำเนินการ มีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยู่ใน ปัจจุบัน หรือขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น และมีฐานะทาง การเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และส่งผลดีต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นต่อการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานในอนาคต

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ