svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ "อนาคต 3 ป.” บิ๊กตู่ จะได้เป็นนายกฯ สมัยหน้าหรือไม่ ?

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ "อนาคต  3 ป.” บิ๊กตู่ จะได้เป็นนายกฯ สมัยหน้าหรือไม่ ?

นิด้าโพล” เผย ผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความเป็นไปได้ทางการเมืองของ 3 ป.” บิ๊กตู่ บิ๊กป้อม ใครมีโอกาสมากกว่ากัน ในการเป็นนายกฯ สมัยหน้า ?

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความเป็นไปได้ทางการเมืองของ 3 ป.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางการเมืองของ 3 ป. (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ , พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจ ดังนี้

บิ๊กตู่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะดำรงตำแหน่งนายกฯ ครั้งนี้ เป็นสมัยสุดท้าย

อันดับ 1 ร้อยละ 32.06 ระบุว่า เป็นไปได้มาก

อันดับ 2 ร้อยละ 30.53 ระบุว่า ค่อนข้างเป็นไปได้

อันดับ 3 ร้อยละ 22.60 ระบุว่า เป็นไปไม่ได้เลย

อันดับ 4 ร้อยละ 10.84 ระบุว่า ไม่ค่อยเป็นไปได้

อันดับ 5 ร้อยละ 3.97 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ภายหลังการเลือกตั้ง ครั้งหน้า

อันดับ 1 ร้อยละ 62.82 ระบุว่า เป็นไปไม่ได้เลย

อันดับ 2 ร้อยละ 13.97 ระบุว่า ไม่ค่อยเป็นไปได้

อันดับ 3 ร้อยละ 13.51 ระบุว่า ค่อนข้างเป็นไปได้

อันดับ 4 ร้อยละ 4.66 ระบุว่า เป็นไปได้มาก

อันดับ 5 ร้อยละ 5.04 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

บิ๊กป้อม

3. กลุ่ม 3 ป. จะยังคงมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า

อันดับ 1 ร้อยละ 39.47 ระบุว่า ค่อนข้างเป็นไปได้

อันดับ 2 ร้อยละ 23.28 ระบุว่า เป็นไปไม่ได้เลย

อันดับ 3 ร้อยละ 20.69 ระบุว่า เป็นไปได้มาก

อันดับ 4 ร้อยละ 12.21 ระบุว่า ไม่ค่อยเป็นไปได้

อันดับ 5 ร้อยละ 4.35 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล

ที่มา : นิด้าโพล : ความเป็นไปได้ทางการเมืองของ 3 ป.

related