svasdssvasds

ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งปิด! ห้างดังภูเก็ต 12-18 ก.ย.เพื่อควบคุมโควิด-19

ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งปิด! ห้างดังภูเก็ต 12-18 ก.ย.เพื่อควบคุมโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งให้ปิดห้างซุปเปอร์ซีป สาขาใหญ่ชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 12-18 ก.ย.นี้

11 ก.ย.64 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่ง เรื่อง มาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ลงไปตรวจคัดกรองพนักงานของห้างซุปเปอร์ชีป สาขาใหญ่ เลขที่ ๕๖/๓๐ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเกอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อในแผนกโกดัง และแผนกชาย
ซึ่งมีทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมสถานการณ์การระบาดให้อยู่ในวงจำกัด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 จึงกำหนดมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ปิดห้างซุปเปอร์ซีป สาขาใหญ่ เลขที่ ๔๖/๓o ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ทุกส่วน โดยห้ามมิให้มีการเปิดดำเนินกิจการทุกอย่าง เพื่อทำครามสะอาดสถานที่และทุกส่วนของท้าง เป็นการชั่วคราว

ข้อ 2 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรในพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลพนักงานคนไทยและแรงงานต่างด้าวทุกคนตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เชิงรุก ในกลุ่มพนักงานโดยวิธีการ ATK (Antigen Test Kit) โดยให้ผู้ประกอบการสนับสนุนชุดตรวจ ATK และสั่งให้ผู้ที่ผลตรวจเป็นบวกหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค หยุดการประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว และเข้ารับการแยกกัก กักกัน หรือรักษาในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด

ข้อ 3 แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานที่เดียวกันหรือพักอาศัยอยู่ด้วยกัน ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เป็นลบ แยกกักในแคมป์ที่พัก และดำเนินการตามแนวทางควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ (Bubble And Seal โดยให้นายจ้างหรือผู้จัดการดูแลแคมปั (Camp Manager) รับผิดชอบอาหารการกินและเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพภายในแคมป์ และจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยที่พัก โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต โดยเคร่งครัด

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นข้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา ๕๑ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา ๕0 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และอาจได้รับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564ถึงวันที่ 18  กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งปิด! ห้างดังภูเก็ต 12-18 ก.ย.เพื่อควบคุมโควิด-19

ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งปิด! ห้างดังภูเก็ต 12-18 ก.ย.เพื่อควบคุมโควิด-19
 

related