svasdssvasds

กรมอนามัย เผย โรงเรียน เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากให้เปิดมากที่สุด

กรมอนามัย เผย โรงเรียน เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากให้เปิดมากที่สุด

กรมอนามัย เผยผลสำรวจโพลจากประชาชน พบว่าสิ่งที่ประชาชนอยากให้เปิดมากที่สุดคือ โรงเรียน - สถานศึกษา รองลงมาเป็นร้านอาหาร และต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการรองรับที่ปลอดภัยด้วยการฉีดวัคซีนให้พนักงานผู้ให้บริการ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ภายหลังที่ ศบค. ได้ยกระดับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น และผ่อนคลายกิจการ หรือกิจกรรมบางส่วน อาทิ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการได้ โดยมีการควบคุมโรคแนวใหม่ที่สมดุล กับการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยการยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้ปลอดภัยในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด นั้น 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัยได้มีการสำรวจ Anamai Event Poll ประเด็น คิดเห็นอย่างไรกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ในหัวข้อสถานประกอบการหรือกิจกรรม  ที่ประชาชนอยากให้เปิดมากที่สุด 

กรมอนามัย เผย โรงเรียน เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากให้เปิดมากที่สุด

ผลสำรวจพบว่า อยากให้เปิด 'สถานศึกษา-โรงเรียนมากที่สุด' ร้อยละ 25.8 รองลงมาคือ 'ร้านอาหาร' ร้อยละ 20.5 และ 'ห้างสรรพสินค้า' ร้อยละ 6.3 ตามลำดับ โดยเหตุผลที่ประชาชนอยากให้เปิดมากที่สุด คือ เพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นร้อยละ 36.3 

และมาตรการที่ประชาชนอยากให้มีเพิ่มคือพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ร้อยละ 60.3 รองลงมาคือสถานประกอบกิจการและกิจกรรมต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ของกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 41.1 และพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบ ร้อยละ 38.3 ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อมีการเปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมบางส่วนแล้ว กรมอนามัยขอความร่วมมือจากประชาชนปรับพฤติกรรมตามหลักของ Universal Prevention โดยมีหลักปฏิบัติ 10 วิธี ดังนี้ 
1) ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น 
2) เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรในทุกสถานที่ 
3) สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน 
4) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนกินอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 
5) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็น 
6) ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า  60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จําเป็น 
7) ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ  ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 
8) แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
9) เลือกกินอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรกินอาหารแยกสํารับ หากกินร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
10) หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อหรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK ในเบื้องต้น เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่

related