svasdssvasds

ชลน่าน ย้ำ กำหนดให้ชัด กฎหมายป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ ห้ามอ้างความมั่นคง

ชลน่าน ย้ำ กำหนดให้ชัด กฎหมายป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ ห้ามอ้างความมั่นคง

จะอ้างเหตุความมั่นคง เพื่อยกเว้นความผิดเจ้าหน้าที่ปราบปรามประชาชนแล้วเกิดเหตุอุ้มหาย ไม่ได้ ‘ชลน่าน ศรีแก้ว’ ย้ำ กมธ. กำหนดให้ชัด ใน ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ ต้องยืนยันการปกป้องสิทธิมนุษยชน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปัองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ..... โดยชี้ให้เห็นว่า การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการกระทำที่ร้ายแรง ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจยอมรับได้

ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสนอให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณารายละเอียดต่างๆ ให้รอบคอบทั้งในด้านการป้องกัน การปราบปรามและการเยียวยา ผู้ได้รับความเสียหาย

1. ต้องมีการบันทึกข้อมูลผู้ถูกจับกุม

กฎหมายนี้เน้นการป้องกันการทรมานผู้เสียหาย ดังนั้นจึงต้องกำหนดให้ต้องมีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจับกุม เช่นการบันทึกชื่อ นามสกุล สถานที่ถูกจับกุมและข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อแสดงว่าเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการด้วยความโปร่งใส มีพยานรู้เห็น และเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยได้ เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้กระทำสิ่งไม่ถูกต้อง

ชลน่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านการพิจารณาคดี

 การกระทำผิดตาม พ.ร.บ.นี้ ควรเป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเป็นการป้องปราม และหากมีเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษถูกกล่าวหาตามกฎหมายนี้ ก็ควรให้พนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบสอบสวน

3. ด้านอายุความ

ในส่วนของอายุความ กมธ. ควรพิจารณาตามหลักเหตุผลให้ชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนนี้ยังกำหนดแตกต่างกันระหว่างการกำหนดอายุความ 50 ปี กับไม่กำหนดอายุความ

4. ด้านการเยียวยา

ด้านการเยียวยา กฎหมายนี้มีข้อพิเศษ ที่กำหนดให้สิทธิผู้ได้รับความเสียหาย หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นต่อศาลเพื่อให้ระงับการกระทำความผิดและเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น ทั้งทางการเงิน ทางจิตใจ ทางการแพทย์และยังคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหายระหว่างที่เรื่องยังดำเนินอยู่ โดยครอบคลุมให้ทั้งครอบครัว สามี ภรรยา บุพการีและผู้สืบสันดานของผู้ถูกกระทำเป็นผู้เสียหายได้

ชลน่าน

5. หากมีกรณีสูญหาย เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ

กมธ. ต้องพิจารณาและกำหนดให้ชัดเจน โดยเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดแล้วจะอ้างว่ามีมูลเหตุจูงใจมาจากการเมืองมิได้ หรือจะอ้างความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางการเมือง หรือแม้กระทั่งอ้างเหตุภาวะสงครามจึงกระทำการทรมานและอุ้มหายไม่ได้ จะยกข้ออ้างเหล่านี้เพื่อยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษไม่ได้ เช่น การปราบปรามประชาชนผู้ออกมาชุมนุม หากมีกรณีสูญหาย เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ

นพ.ชลน่าน ยืนยันว่า กฎหมายฉบับนี้เมื่อผ่านสภาแล้วจะต้องเป็นกฎหมายที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสิทธิประชาชนต้องไม่ถูกกระทำทรมานและการสูญหาย และสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สูญหาย

ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับ การที่จะออกกฎหมายฉบับนี้มารองรับก็จะเป็นการยืนยันว่าไทยให้การเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง

ที่มา FB : พรรคเพื่อไทย

related