svasdssvasds

ราชกิจจาฯ ประกาศ นายกฯ เพิ่มตำแหน่ง “รองผอ.ศปก.ศบค.” 3 คน

ราชกิจจาฯ ประกาศ นายกฯ เพิ่มตำแหน่ง “รองผอ.ศปก.ศบค.”  3 คน

ราชกิจจาฯ ประกาศ “นายกฯ” สั่งเพิ่มตำแหน่ง “รองปลัดสธ.-รองเลขาฯสมช.-รองเลขาฯ นายกฯ” นั่ง “รองผอ.ศปก.ศบค.” เพื่อดำเนินการในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วันที่ 22 ก.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 17/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมโครงประกอบของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19  ระบุว่า เพื่อให้การดำเนินงานของ ศปก.ศบค. ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกอบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้เพิ่มรองผู้อำนวยการตามลำดับ 3 ตำแหน่ง คือ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองผู้อำนวยการคนที่ 1  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นรองผู้อำนวยการคน 2  และ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นรองผู้อำนวยการคนที่ 3

related