Spring News

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศให้ "อีสปอร์ต" เป็นกีฬาอาชีพแล้ว

21 ก.ย. 2564 เวลา 4:16 น. 501

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬากำหนดให้กีฬา "อีสปอร์ต" เป็นกีฬาอาชีพ อย่างเป็นทางการแล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็น การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากร กีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• Battle of eSports เยอรมนีจัดแข่ง PUBG ชิงเงิน 77 ล้านบาท

• ACER DAY กองทัพนวัตกรรมไอที พลักดัน eSports ไทยสู่สากล

• เมืองไทยประกันชีวิต เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ จับมือ ROV บุกตลาดอีสปอร์ต

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบมติคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิด หรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมชนิดกีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2561

ข้อ 4 ให้สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพในชนิดกีฬาอีสปอร์ต มาจดแจ้งการดำเนินการ ต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศให้ "อีสปอร์ต" เป็นกีฬาอาชีพแล้ว

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.  2564

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ