Spring News

ราชกิจจาฯ "จริยธรรมข้าราชการพลเรือน" มีผลเลื่อนเงินเดือน แต่งตั้ง โอน ย้าย

07 ก.ย. 2564 เวลา 4:42 น. 171

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวล "จริยธรรมข้าราชการพลเรือน" มีผลแล้วต่อการพิจารณาให้คุณให้โทษ เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้ง โอน ย้าย ให้ออกจากราชการ

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวล "จริยธรรมข้าราชการพลเรือน" ความว่า เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ข้อ 5 และข้อ 13 (1) ซึ่งบัญญัติให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม จัดทำประมวลจริยธรรม และกำหนดให้มีกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จึงกำหนดข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังต่อไปนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ราชกิจจาฯ ประกาศจริยธรรมข้าราชการตำรวจ 7 ข้อพึงปฏิบัติ บังคับใช้ 2 ก.ย.นี้

• ราชกิจจาฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ-พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

• ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ถามแทงใจ อ.เจษฎา ข้าราชการเงินเดือนเท่าเดิมไหมในวิกฤตโควิด

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 1 ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวล "จริยธรรมข้าราชการพลเรือน"นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้

"ส่วนราชการ" หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรม

"หัวหน้าส่วนราชการ" หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค

"ข้าราชการ" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ก.พ.

"คณะกรรมการจริยธรรม" หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด