Spring News

ราชกิจจาฯ ประกาศสั่งปปง. อายัดทรัพย์ "พิยดา" สาวนักต้มตุ๋น เพิ่มอีก 10 รายการ

27 ก.ย. 2564 เวลา 8:33 น. 5.6k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่ง ปปง.อายัดทรัพย์ "พิยดา ทองคำพันธ์" สาวนักต้มตุ๋นหลอกขายไอโฟน เพิ่มอีก 10 รายการ

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว น.ส.พิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก 10 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• โซเชียล ขุดแฉ! "พิยดา" ตัวการโกงขายมือถือ เด็ก 14 เครียดดับสลด

• "ทนายตั้ม" โพสต์เตือนภัย หลังถูกมิจฉาชีพ สร้างไลน์ปลอมหลอกเงินเหยื่อ

• กสทช. สั่งทุกค่ายมือถือ บล็อก SMS หลอกเอาเงิน -พนันออนไลน์ เริ่มแล้ววันนี้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สิน หรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียด แห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้อง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่ง ปปง.อายัดทรัพย์ "นางสาว พิยดา ทองคำพันธ์" 

ราชกิจจาฯ ประกาศสั่งปปง. อายัดทรัพย์ "พิยดา" สาวนักต้มตุ๋น เพิ่มอีก 10 รายการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ