Spring News

ราชกิจจาฯ ประกาศปรับขึ้นภาษีบุหรี่ มีผล 1 ต.ค.นี้

30 ก.ย. 2564 เวลา 7:46 น. 2.0k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ ขึ้นภาษีบุหรี่ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป

วันที่ 30 ก.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่17) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และใช้พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

-บุหรี่ซิกาแรต ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกินซองละ 72 บาทตามมูลค่า ให้ใช้อัตราภาษี 25% และตามปริมาณ 1.25 บาท/มวน และ ราคาขายปลีกแนะนำเกินซองละ 72 บาท ตามมูลค่า ให้ใช้อัตราภาษี 42% และตามปริมาณ 1.25 บาท/มวน

ราชกิจจาฯ ประกาศปรับขึ้นภาษีบุหรี่ มีผล 1 ต.ค.นี้

-ยาเส้น ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยเก็บตามปริมาณหน่วย กำหนดให้ หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม ให้ใช้อัตราภาษีหน่วยละ 0.025 บาท และอื่นๆ กำหนดให้ หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม ให้ใช้อัตราภาษีหน่วยละ 0.10 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศปรับขึ้นภาษีบุหรี่ มีผล 1 ต.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ