svasdssvasds

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคงข้อกำหนด"ห้ามชุมนุม" ช่วงสถานการณ์โควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคงข้อกำหนด"ห้ามชุมนุม" ช่วงสถานการณ์โควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนด ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน คลายล็อก แต่ไม่คลายมาตรการ "ห้ามชุมนุม" ทำกิจกรรม มั่วสุม ช่วงโควิด-19 ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ

 1 ต.ค. 2564 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ ๑๑)

สืบเนื่องมาจากผลการบูรณาการและประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย รวมทั้งความร่วมมือ ของภาคประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่กำหนด ทำให้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลาย ไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ การฟื้นฟูและพัฒนาประเทศในระยะยาว ควบคู่กับ การป้องกันและควบคุมโรคอย่างสมดุลและยั่งยืน

รัฐบาลจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีมาตรการผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณีให้มีความเหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยกำหนดมาตรการควบคุมเท่าที่จำเป็นตามระดับพื้นที่ของสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ยังจำเป็นต้องติดตามกำกับดูแลทั้งบุคคล สถานที่ การดำเนินกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาว อาศัยอำนาจ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ข้อ ๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ ๓ (๖) และข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ปฏิบัติดังนี้
 
๑. ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับ ความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน า 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
๒. ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาส ซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่โรค ณ ที่ใด ๆ ทั่วราชอาณาจักร

๓. ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่ ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้น โดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
ทั้งนี้ ในเรื่องมาตรการควบคุมแบบบูรณาการส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องรับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่มีการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับใหม่ ให้ประกาศฉบับนี้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง กับข้อกำหนดฉบับใหม่ดังกล่าว
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคงข้อกำหนด\"ห้ามชุมนุม\" ช่วงสถานการณ์โควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคงข้อกำหนด\"ห้ามชุมนุม\" ช่วงสถานการณ์โควิด-19

related