Spring News

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ตำรับยาปรุงผสมกัญชา มีผลประกาศใช้แล้ว

05 ต.ค. 2564 เวลา 1:57 น. 610

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดตำรับยาที่ปรุงผสมกัญชา มีผลประกาศใช้แล้ว โดยจัดแบ่งบัญชียาที่ปรุงผสมกัญชา ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค หรือการศึกษาวิจัย

วันที่ 4 ต.ค. 64  "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มเติมตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในตำราการแพทย์แผนไทย โดยคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย ที่ให้เสพ เพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี ๑ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นลำดับที่ ๑๒ ถึงลำดับที่ ๑๙ ในบัญชี ๑ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๓ ให้เพิ่มเติมตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศภายใต้ รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme ) ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการ ศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี ๒ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นลำดับที่ ๑๖ และลำดับที่ ๑๗ ในบัญชี ๒ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชา ปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มเติมตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์ แผนไทยปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ ตามบัญชี ๓ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นลำดับที่ ๙ ถึงลำดับที่ ๑๗ ในบัญชี ๓ ท้ายประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพ เพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ตำรับยาปรุงผสมกัญชา มีผลประกาศใช้แล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ตำรับยาปรุงผสมกัญชา มีผลประกาศใช้แล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ตำรับยาปรุงผสมกัญชา มีผลประกาศใช้แล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ตำรับยาปรุงผสมกัญชา มีผลประกาศใช้แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ